W związku z epidemią COVID-19 wprowadzono korzystne dla beneficjentów zmiany w programie Maluch+.

  1. Może zostać wydana zgoda na wydłużenie terminu wykorzystania dofinansowania z programu Maluch+2020 (wydatkowanie środków). Termin ten nie może być dłuższy niż do dnia 30 listopada 2021 r. Zgoda może być wydana na  uzasadniony wniosek beneficjenta skierowany do wojewody o wydłużenie terminu wykorzystania dofinansowania z programu Maluch+2020. W przypadku środków Funduszu Pracy decyzje wydaje minister właściwy do spraw pracy. Wniosek do ministra (od wojewody) musi trafić nie później niż do 30.11.2020 roku. (Źródło:  Art. 9 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-191 – Dz. U. 2020 poz. 1747).
  2. Ulega zmianie warunek dochowania minimalnego okresu funkcjonowania miejsc opieki w okresie trwałości projektu – miejsca te nie będą musiały być wykorzystane tj. fizycznie obsadzone (w 60% lub 70%), lecz podmioty prowadzące instytucje opieki będą zobowiązane do pozostawania w gotowości do przyjęcia dzieci na te miejsca przez okres od 1 stycznia 2020 r. do 6 miesięcy po odwołaniu stanu epidemii. Zmiana dotyczy miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów utworzonych z programu „MALUCH+” 2017, 2018, 2019 i 2020. Bez zmian pozostaje warunek dochowania minimalnego okresu funkcjonowania tych miejsc przez 5 lat, tj. dla edycji 2017 do 2022 r., dla edycji 2018 do 2023 r., dla edycji 2019 do 2024 r. i dla edycji 2020 do 2025 r. (Źródło: Ogłoszenie o zmianie programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + edycji 2017, 2018, 2019, 2020)

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry