Ministerstwo Rodziny niespodziewanie ogłosiło w ramach programu Maluch+2020 dodatkowy MODUŁ 4  skierowany do podmiotów innych niż gminy. MODUŁ 4 przeznaczony jest na dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 10 stycznia 2020 r.

WYNIKI ukażą się do 14 lutego 2020 r. na www.gov.pl/rodzina

OFERENCI. O dofinansowywanie w ramach modułu 4, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz
o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się podmioty inne niż jst: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).

SKŁADANIE OFERT – w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

WYSOKOŚĆ DOTACJI zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu. W przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki dotacja zostanie powiększona o dodatkowe środki finansowe. Maksymalna kwota dofinansowania uzależniona jest od liczby dzieci/miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Udział budżetu państwa oraz środków Funduszu Pracy w dofinansowaniu złożonej oferty wynosi nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania.

DOFINANSOWANIE służy obniżeniu o przyznaną kwotę opłat rodziców, może być przeznaczone na refundację poniesionych wydatków lub wypłacone w formie zaliczki. Dofinansowanie musi być wykorzystane do dnia 31 grudnia 2020 r. W ramach modułu 4 nie przewiduje się minimalnego okresu funkcjonowania dofinansowanych instytucji lub miejsc.

Program z załącznikami znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2020—modul-4

Nasza firma służy pomocą w prawidłowym sporządzeniu i złożeniu oferty oraz rozliczeniu dotacji w ramach rządowego programu MALUCH.

  • Koszt sporządzenia oferty w ramach konkursu „MALUCH” dla MODUŁU 4, w tym prowadzenie negocjacji w zakresie składania wyjaśnień, uzupełnień i zmian dotyczących oferty) – 1500 zł + 23% VAT.
  • Koszt przygotowania sprawozdania z realizacji zadania w ramach programu maluch+2020 – moduł 3 i/lub moduł 4 zależy od wielkości projektu i wynosi od 2% do 6% wysokości rozliczanej dotacji + 23% VAT.
  • W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu:
  • Monika Ebert – tel. 509 097 316                         ebert@zegarsloneczny.pl
  • Katarzyna Czublun – tel. 665 375 595               czublun@zegarsloneczny.pl
  • biuro – tel./fax. 22 756 59 16                               info@przedszkolezlobek.pl

Zapraszamy do współpracy : )

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry