Lokal, w którym tworzony i prowadzony jest żłobek musi posiadać co najmniej dwa pomieszczenia, w tym jedno przystosowane do odpoczynku dzieci.* Powierzchnia każdej sali (pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt osób) dla grupki od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m2. Gdy grupa jest większa niż 5 dzieci, minimalna powierzchnia każdego pomieszczenia ulega odpowiednio zwiększeniu na każde kolejne dziecko w zależności od długości jego pobytu (2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie i 2,5 m2, jeżeli przekracza)**.
Przy czym nie wiadomo, czy pomieszczenie przystosowane do odpoczynku powinno być wyłączone z tego rachunku, czy nie? Czy chodzi o dzieci przebywające jednocześnie w jednej tylko sali, czy też liczbę dzieci i powierzchnię sal traktować należy sumarycznie, bo przecież dzieci mają różne zajecia w obu salach? Itd. A sprawa jest poważna, dotyczy z jednej strony odpowiedniej przestrzeni i ilości powietrza, co ma wpływ na zdrowie i komfort dzieci, a z drugiej wysokości czynszu, na który trzeba zarobić.

Z informacji od naszych klientów, dotyczących różnych rejonów Polski wynika, że urzędnicy nie stosują jednolitej wykładni.

Strażnikiem spełnienia warunków w lokalu żłobka, ustalonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jest właściwy państwowy inspektor sanitarny (Sanepid), który wydaje opinię na ten temat. A w powiatach każdy inspektor ma prawo wyciągać z przepisów własne wnioski.

W warszawskiej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  inspektorzy nie ukrywają, że toczyli burzliwe dyskusje na temat wielkości żłobkowych sal. Stanęło na tym, żeby podchodzić do sprawy elastycznie, wspierać tworzenie żłobków w Warszawie i opiniować rozsądnie, strzegąc dobra dziecka i warunków odpowiednich dla jego rozwoju. „Wie Pani – powiedziała jedna z inspektorek – gdybyśmy chcieli literalnie trzymać się przepisów, to żłobki by nie powstawały, bo takich budynków po prostu nie ma. Ustawodawca kierował się zasadami obowiązującymi dawniej przy budowie państwowych żłobków, gdzie były osobne sypialnie”.

Opinię potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarnych wydaje Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży (tzw. oddział nadzoru bieżącego) w zależności od m.in: sposobu urządzenia sali, wieku dzieci, organizacji żłobka, planu dnia. Najmłodsze dzieci, które wymagają dużo snu o różnych porach muszą mieć zapewnione do tego odpowiednie warunki w oddzielnej sali z łóżeczkami ustawionymi na stałe. Jeśli w żłobku przebywają starsze dzieci, które leżakują o wspólnej porze na rozkładanych leżakach, tak jak w przedszkolu, obie sale mogą być traktowane wielofunkcyjnie. Można wtedy uzyskać zgodę na większą liczbę dzieci, bo do metrażu wliczone zostaną dwie, a nie jedna sala.

Inspektorzy z Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego sprawdzają przede wszystkim zgodność realizacji z projektem budowlanym zaopiniowanym przez rzeczoznawców. Ich odbiory, zakończone wydaniem decyzji dotyczą przede wszystkim budynków nowobudowanych. Przy rozbudowach i adaptacjach nie są wymagane, chyba, że warunek taki zostanie zapisany w pozwoleniu na budowę przez urzędników z powiatowej architektury.

Rzeczoznawcy zaś opiniują projekt budowlany i znając różne stanowiska przy odbiorach, trzymają się wersji mniej liberalnej. Pocieszają jednak, że dużo zależy od organizacji żłobka i poprawnej technologii.

Kierowniczka OZNS w warszawskim Sanepidzie p. Iwona Nowacka potwierdza nieprecyzyjność przepisów i uważa, że powinny być jak najszybciej uregulowane. Dodaje, że jej dział stara się szukać najlepszych rozwiązań i pomaga inwestorom.

Wszyscy urzędnicy zgodnie uważają, że  nie powinno być przeszkód w łączeniu przedszkoli i żłobków, czy żłobków i klubów dziecięcych. Placówki te mogą mieć wspólne pomieszczenia: kuchnię i szatnię z wydzielonymi szafkami.

Nieoficjalna interpretacja Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nie bierze pod uwagę liczby i wieku dzieci.  Przykładowo żłobek dla 15 dzieci powinien dysponować 2 salami o powierzchni co najmniej 41m2. Po doliczeniu łazienek, kuchni, szatni i pokoju biurowego otrzymujemy powierzchnię ok. 150m2 dla 15 dzieci, ok. 300m2 dla 32 dzieci. itd.

 A żłobków brakuje. 

Pomagamy opracować prawidłową organizację i technologię żłobka. Służymy wsparciem podczas uzgodnień z rzeczoznawcami i Sanepidami. Piszemy wnioski na dofinasowanie działalności.

*zobacz art.24.1.1 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235)
**precyzyjny zapis znajdziesz w § 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry