Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki konkursu Maluch+2020.

Na dofinansowanie do funkcjonowania miejsc w ramach Programu MALUCH+” 2020 przeznaczono kwotę 142 093 910 zł, z tego na:

  • moduł 2 (dla jednostek samorządu terytorialnego) – 42 407 465,00 zł,
  • moduł 4 (dla podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego)
    – 99 686 445,00 zł.

Wysokość dofinansowania w zakresie funkcjonowania miejsc opieki ustalono następująco:

  • przeciętna miesięczna wysokość dofinansowania na 1 miejsce opieki wynosi 135 zł.
  • przeciętna miesięczna wysokość dofinansowania na 1 miejsce dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki wynosi 500 zł, z czego 135 zł przeznaczane jest na obniżenie opłat rodziców, a reszta dla podmiotu na utrzymanie miejsca.

Środki dofinansowania pochodzą z Funduszu Pracy i rezerwy celowej (dotacji). Instytucjom z terenu gmin, leżących w powiatach ze stopą bezrobocia 6,8% i więcej przypisano środki z Funduszu Pracy, instytucjom z gmin, leżących w powiatach ze stopą bezrobocia poniżej 6,8% – rezerwę celową.

W terminie do 10 marca br beneficjent zobowiązany jest dostarczyć do właściwego urzędu wojewódzkiego oświadczenie o przyjęciu dofinansowania ( zał. nr 4-5 do Programu) w formie papierowej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Oświadczenie o przyjęciu dotacji lub Funduszu Pracy musi być podpisane przez beneficjenta lub osoby upoważnione i należy złożyć je dla każdej instytucji opieki osobno. Za datę złożenia oświadczenia o przyjęciu Funduszu Pracy lub oświadczenia o przyjęciu dotacji rozumie się datę jego wpływu do MUW w Warszawie. Niezłożenie w ww. terminie Oświadczenia o przyjęciu dotacji lub oświadczenia o przyjęciu środków z Funduszu Pracy będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w programie MALUCH+.

Służymy wsparciem na każdym etapie realizacji programu Maluch+ i jesteśmy gotowi pomóc w prawidłowym rozliczeniu dofinansowania. Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie.  Zobacz cennik. 

 

 

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry