Podstawowe zmiany dotyczą:
1) umożliwienia podmiotom tworzącym żłobki lub kluby dziecięce oraz
zatrudniającym dziennego opiekuna przetwarzania danych osobowych;
2) możliwości łączenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w zespoły, również
z przedszkolami, innymi formami wychowania przedszkolnego oraz szkołami;
3) zebrania i ujęcia w jednym akcie prawnym wszystkich wymagań sanitarnych
dotyczących żłobków i klubów dziecięcych;
4) stworzenia podmiotom organizującym opiekę nad dziećmi możliwości
przeprowadzenia procedury rejestracji żłobka i klubu dziecięcego poprzez
platformę ePUAP;
5) poszerzenia katalogu podmiotów mogących zatrudniać dziennych opiekunów;
6) dedykowanie programów resortowych i rządowych opracowywanych i wspieranych finansowo przez Ministra właściwego do spraw rodziny do podmiotów mogących tworzyć i prowadzić żłobki i kluby dziecięce: gmin, osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry