Program „MALUCH+” 2022-2029 jest przeznaczony na dofinansowanie tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennego opiekuna.

Na Program przeznaczono kwotę 5 466 776,4 tys. zł., w tym:

 • ze środków KPO w wysokości 1 703 453,8 tys. zł.
 • ze środków FERS w wysokości 3 763 322,6 tys. zł.

Środki KPO i FERS mogą pokryć do 100% wartości kosztów realizacji zadania polegającego na tworzeniu nowych miejsc opieki. Nie jest wymagany wkład własny.

Uzupełniająco do tej kwoty, ostatecznym odbiorcom mogą przysługiwać środki na finansowanie podatku VAT (w ramach realizacji zadania finansowanego z KPO), pochodzące z budżetu państwa.

Okres realizacji zadania. Dofinansowanie tworzenia miejsc dotyczy zadań realizowanych maksymalnie przez 2 lata, a w przypadku gmin – 3 lata – od ostatniego dnia na złożenie oświadczenia o przyjęciu środków, o którym mowa w pkt. 8.1.1., maksymalnie do:

 • 30 czerwca 2026 r. w przypadku tworzenia miejsc ze środków KPO,
 • 31 grudnia 2026 r. w przypadku tworzenia miejsc ze środków FERS

Dofinansowanie funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki przez 36 miesięcy.

Okres trwałości. Podmioty inne niż jst, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3, są zobowiązane do utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 3 lat od zakończenia zadań objętych dofinansowaniem.

Środki finansowe z KPO mogą być przeznaczone na tworzenie miejsc opieki wyłącznie w żłobkach i klubach dziecięcych, w tym miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością lub wymagających szczególnej opieki. Podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego mogą przeznaczyć te środki wyłącznie na adaptację, tj. dostosowanie budynków lub pomieszczeń do potrzeb dzieci (w tym z niepełnosprawnością), w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni itp., w celu utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Środki finansowe z FERS mogą być przeznaczone na tworzenie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, w tym miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością lub wymagających szczególnej opieki. Otrzymane środki można przeznaczyć na:

 • utworzenie miejsca opieki w ramach istniejącej instytucji opieki lub w nowoutworzonej instytucji opieki, na które podmiot nie otrzymał wsparcia ze środków KPO;
 • dofinansowanie kosztów funkcjonowania przez 36 miesięcy (najpierw przez 12 miesięcy, a następnie przez kolejne 24 miesiące) wszystkich miejsc opieki nowoutworzonych zarówno ze środków FERS i ze środków KPO.

Wysokość dofinansowania na tworzenie miejsc wynosi:

 • z KPO dla jst wynosi 35 862 zł bez VAT na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym
 • z KPO na tworzenie miejsc dla podmiotów innych niż jst wynosi do 12 410 zł z VAT na 1 nowotworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym
 • z FERS na tworzenie miejsc dla jst i podmiotów innych niż jst wynosi do 12 410 zł z VAT na 1 nowotworzone miejsce w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Kwota dofinansowania funkcjonowania nowoutworzonego miejsca opieki w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna wynosi miesięcznie do ok. 837 zł, przy czym w okresie:

 • funkcjonowania przez 12 miesięcy wynosi do ok. 10 044 zł, a następnie
 • przez kolejne 24 miesiące wynosi do ok. 20 088 zł.

Nowe zasady programu MALUCH+  obowiązują do roku 2029. Program jest skierowany w pierwszej kolejności do gmin. Każdej gminie w Polsce zostały przydzielone środki na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki według algorytmu, w którym uwzględniona została sytuacja gmin (m.in. odsetek dzieci nieobjętych opieką żłobkową oraz dochód gminy per capita według danych na koniec 2021 r.). W przypadku, gdy gminy nie wnioskują o przeznaczone dla nich algorytmem środki, niewykorzystane pieniądze mogą trafić do innych podmiotów, m.in. osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, przy czym zachowana będzie zawsze zasada pierwszeństwa dla gminy.

Finansowanie programu Maluch+ w kolejnych latach ma być oparte o środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 – a także środki budżetu państwa.

Zapraszamy do kontaktu. Pomagamy przygotować dokumentację projektową i rozliczeniową do programu Maluch+, szkolimy w zakresie zakładania i prowadzenia placówki żłobkowej, przygotowujemy dokumentację architektoniczną. 

Katarzyna Czublun – kom. 0 665 375 595, k.czublun@zegarsloneczny.pl. Dokumentacja, rozliczenia, szkolenia.
Monika Ebert – kom. 0 509 097 316, m.ebert@zegarsloneczny.pl. Projekty architektoniczne, koncepcje, dokumentacja, rozliczenia, szkolenia.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry