Projekt Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), w ramach Komponentu A Odporność i konkurencyjność gospodarki, przewiduje 381 mln euro na rozbudowę systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach której będzie można utworzyć 9 tys. miejsc opieki na dziećmi do lat 3. Horyzont czasowy realizacji dokumentu zamyka się z końcem sierpnia 2026 r.

Realizacja zamierzenia obejmie m.in. następujące działania:

 • nowelizacja ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i innych ustaw;
 • stworzenie systemu informatycznego do obsługi zadań w obszarze opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (np. program Maluch+, rejestr żłobków);
 • tworzenie i rozwój infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: budowa żłobków, klubów dziecięcych (zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania); zakup nieruchomości, zakup infrastruktury; rozbudowa/ adaptacja/ dostosowanie budynków do pełnienia funkcji żłobka, klubu dziecięcego, czy miejsca dla opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna, finansowanie kosztów dostosowania pomieszczeń opieki do potrzeb dzieci (w tym dzieci z niepełnosprawnościami;
 • opracowanie uniwersalnego projektu architektonicznego inwestycji budowlanej polegającej na budowie żłobka lub klubu dziecięcego dostosowanego do liczby dzieci objętych opieką w danej instytucji (uwzględniającego koncepcję uniwersalnego projektowania i potrzeby dzieci z niepełnosprawnością)
  oraz wykorzystującego technologie minimalizujące zużycie zasobów i energii, zwłaszcza energii ze źródeł nieodnawialnych.

Z projektu KPO dowiadujemy się, że planowana jest integracja wszystkich źródeł dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 • Ze środków KPO finansowane będą działania inwestycyjne w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki (tj. tworzenie i rozwój infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 – budowa, rozbudowa lub remont instytucji). Z KPO zostanie również sfinansowany system IT (na potrzeby aplikowania o środki z Programu MALUCH+, rozliczania i monitorowania jego realizacji) oraz projekt architektoniczny zawierający technologie minimalizujące zużycie zasobów i energii.
 • Ze środków EFS+ (Europejski Fundusz Społeczny na lata 2021-2027) finansowane będą natomiast działania m.in w zakresie wyposażenia miejsca opieki oraz zapewnienia jego finansowania przez 24 miesiące. Dodatkowo, ze środków EFS+ finansowane będą również szkolenia z zakresu podnoszenia kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli innych podmiotów tworzących i prowadzących miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 • Środki krajowe przeznaczone będą w szczególności na dofinansowanie istniejących już miejsc opieki w celu obniżenia opłat ponoszonych przez rodziców, z zastrzeżeniem że w przypadku skorzystania przez podmiot ze środków KPO lub EFS+ dofinansowanie ze środków krajowych będzie możliwe dopiero po zakończeniu wsparcia w ramach KPO lub EFS+.

 

Dostępności funduszy rządowych na dofinansowanie tworzenia i funkcjonowania:

 • żłobków,
 • klubów dziecięcych i
 • miejsc opieki u dziennego opiekuna

można spodziewać się pod koniec III kwartału br. – konkurs Maluch+.

Zapraszamy do współpracy : )

Ułatwimy  Ci w podjęcie decyzji i oszacowaniu zyskowności placówki, opowiemy jakie są przepisy, wykonamy atrakcyjne projekty architektury i wnętrz, pomożemy uzyskać dofinansowanie, podzielimy się naszym doświadczeniem.

W pracy kierujemy się Standardami opieki i edukacji dzieci do lat 3, które mieliśmy okazję współtworzyć. Bliskie nam jest kreatywny otoczenie rozwoju dziecka oraz estetyka NUKOHOME.COM.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry