Wczesna edukacja, opieka nad małymi dziećmi, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz godzenie ról rodzinnych i zawodowych, to ważne priorytety krajowe i europejskie. Obecnie mamy do dyspozycji wiele źródeł zewnętrznego dofinansowania działalności przedszkolnej i żłobkowej. Najważniejsze z nich to pieniądze rządowe i unijne. Dla naszych klientów:

 • znajdujemy najkorzystniejsze możliwości dofinansowania działalności
 • piszemy wnioski o dofinansowanie
 • rozliczamy projekty
 • oferujemy obsługę i koordynację projektu
 • przygotowujemy sprawozdania z realizacji zadania, które obligatoryjnie musi złożyć każdy z beneficjentów

MALUCH – RESORTOWY PROGRAM RZĄDOWY

O dofinansowywanie mogą ubiegać się gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Program „MALUCH plus”  składa się z 4 modułów, w których są dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania  na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

 • Moduł 1 i 2 – tylko dla gmin – utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie ich funkcjonowania.
 • Moduł 3 – dla podmiotów niegminnych: utworzenie  nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie ich funkcjonowania. Wysokość dotacji (dotychczasowa): nie więcej niż 10000 zł na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym; nie więcej niż 5000 zł na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna; w przypadku zapewnienia funkcjonowania nowo utworzonych miejsc opieki – miesięczna kwota dofinansowania na jedno dziecko objęte opieką (w różnych latach) kwoty od 80 do 500 zł, przy czym warunkiem otrzymania dofinansowania jest pomniejszenie o przyznaną kwotę dotacji opłaty ponoszonej przez rodziców za 1 dziecko.
 • Moduł 4 – dla podmiotów niegminnych: dotacja na funkcjonowanie miejsc opieki  (w różnych latach kwoty od 80 do 500 zł), przy czym warunkiem otrzymania dofinansowania jest pomniejszenie o przyznaną kwotę dotacji opłaty ponoszonej przez rodziców za 1 dziecko.

FUNDUSZE UNIJNE

Unia Europejska wydaje pieniądze za pośrednictwem różnych funduszy, programów i instrumentów finansowych. Spośród pięciu głównych funduszy dla działalności przedszkolno-żłobkowej interesujące są dwa.

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – jego celem jest zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju regionów w Unii i wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE jako całości. Z funduszu pochodzi m.in. wsparcie inwestycji infrastrukturalnych oraz wsparcie udzielane małym i średnim przedsiębiorcom. Z tego programu możemy pozyskiwać środki np. na rozbudowę, modernizację przedszkoli i żłobków, wyposażenie, budowę placu zabaw. 
 • Europejski Fundusz Społeczny – głównym celem funduszu jest walka z bezrobociem w krajach członkowskich. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększają możliwość zatrudnienia i kształcenia. Z jego środków współfinansowana jest pomoc dla różnych regionów i grup społecznych, w szczególności dla osób zagrożonych ubóstwem oraz dla ludzi młodych wchodzących na rynek pracy. Ten fundusz może dofinansować funkcjonowanie naszych placówek w zakresie np: zajęć dla dzieci, szkoleń dla nauczycieli, kosztów bieżącej pracy. Jest również możliwość sfinansowania dostosowania infrastruktury (kategoria limitowana) oraz wyposażenia. 

Poza tym Unia wprowadziła cztery instrumenty finansowe (niskooprocentowane pożyczki):

 • JEREMIE – ułatwia małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) dostęp do mikrofinansowania
 • JESSICA – wspomaga rozwój obszarów miejskich
 • JASPERS i JASMINE – finansują wsparcie techniczne przy przygotowaniu dużych projektów infrastrukturalnych

Sposób funkcjonowania funduszy określony jest przez jeden, wspólny dla wszystkich państw członkowskich zestaw przepisów. Mają one na celu zapewnienie, że środki z Funduszy są wykorzystywane zgodnie ze strategią Europa 2020, w której określono cele strategiczne i priorytety rozwoju. Każdy projekt, który ma być realizowany z udziałem Funduszy Europejskich, jest oceniany w kontekście zgodności z trzema podstawowymi politykami:

 • Zrównoważony rozwój
 • Równość szans
 • Społeczeństwo informacyjne

FUNDUSZE UNIJNE W POLSCE

W Polsce perspektywa na lata 2014-2020 jest wdrażana poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, z których dla nas interesujący jest Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz 16 programów regionalnych (RPO) zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie. To właśnie z tych programów korzystamy aplikując o pieniądze na naszą działalność. Na stronach internetowych marszałków województw ogłaszane są warunki konkursów i terminy naborów. Śledzimy je na bieżąco, nowości publikujemy na naszej stronie.

Regionalne Programy Operacyjne

Każde województwo negocjuje z UE szczegółowe obszary interwencji i jej nasilenia w zakresie poniższych działań na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi

 • Wsparcie edukacji przedszkolnej
 • Inwestycje infrastrukturalne dot. opieki nad dziećmi do lat 3
 • Wsparcie funkcjonowania przedszkoli i żłobków
 • Doposażenie szkół (w tym szkoły specjalne) w nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • Przeciwdziałanie rozwarstwieniu społecznemu i segregacji (np. zakup sprzętu specjalistycznego, pomocy dydaktycznych koniecznych do rozpoznawania potrzeb, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci i młodzieży,…)

JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises )

Każde województwo ustala odrębne zasady.

Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw, które:

 • rozpoczynają działalność (startup-y)
 • nie posiadają historii kredytowej
 • nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości

Z Inicjatywy JEREMIE może skorzystać przedsiębiorca:

 • zatrudniający od 1 do 250 pracowników
 • mający obrót roczny w wysokości do 50 mln € oraz posiadający sumę bilansową do 43 mln €
 • prowadzący działalność gospodarczą w województwie mazowieckim
 • nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu lub
 • nieposiadający zabezpieczeń o wystarczającej wartości

Kredyty, pożyczki, poręczenia muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej w tym w szczególności na:

 • finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych
 • tworzenie nowych miejsc pracy
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia
 • oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP

RZĄDOWY PROGRAM „PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE”

Warunki:

 • podjęcie działalności gospodarczej
 • utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej.

 

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry