Od 6 lipca 2023 do końca roku 2025 można składać wnioski o dofinansowanie z programu  „MALUCH+” 2022-2029. Nabór zostanie zakończony wcześniej, jeśli zostaną osiągnięte zakładane wskaźniki lub wyczerpane  środki w wysokości 5 466 776,4 tys. zł., przeznaczone na cały program „MALUCH+” 2022-2029. Kwota, która pozostała do rozdysponowania w ramach ogłoszonego obecnie konkursu wynosi  1 265 000 437,54 zł., z tego:

 • 378 202 391,44 zł ze środków KPO, co pozwoli utworzyć 6 946 miejsc;
 • 197 728 530 zł ze środków FERS, co pozwoli utworzyć  15 933 miejsc;
 • 689 069 516,10 zł ze środków FERS, na dofinansowanie do funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki

Konkurs podzielony jest na tury. Ogłoszenie listy wyników przewidywane jest w następujących terminach:

 • rok 2023: 28 IX;
 • rok 2024: 29 I; 29 IV; 26 VII; 28 X;
 • rok 2025: 30 I; 29 IV; 28 VII; 230 X;
 • rok 2026: 30 I.

Środki KPO i FERS mogą pokryć do 100% wartości kosztów realizacji zadania polegającego na tworzeniu nowych miejsc opieki. Nie jest wymagany wkład własny.

Uzupełniająco do tej kwoty, ostatecznym odbiorcom mogą przysługiwać środki na finansowanie podatku VAT (w ramach realizacji zadania finansowanego z KPO), pochodzące z budżetu państwa.

Okres realizacji zadania.

 • Dofinansowanie tworzenia miejsc dotyczy zadań realizowanych maksymalnie przez 2 lata, a w przypadku gmin – 3 lata – od ostatniego dnia na złożenie oświadczenia o przyjęciu środków, o którym mowa w pkt. 8.1.1., maksymalnie do:
  • 30 czerwca 2026 r. w przypadku tworzenia miejsc ze środków KPO,
  • 31 grudnia 2026 r. w przypadku tworzenia miejsc ze środków FERS
 • Dofinansowanie funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki przez 36 miesięcy.

Okres trwałości. Podmioty inne niż jst, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3, są zobowiązane do utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 3 lat od zakończenia zadań objętych dofinansowaniem.

Warunek obsadzenia miejsc. Podmiot tworzący nowe miejsca opieki będzie zobowiązany do zapewnienia obsadzenia miejsc (zawarcia umów z rodzicami) maksymalnie do 3 miesięcy od dnia dokonania wpisu instytucji opieki do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów bądź dokonania zmiany ww. wpisu. Przez pierwsze 36 miesięcy ostateczny odbiorca wsparcia będzie zobowiązany do zapewnienia obsadzenia miejsc opieki na poziomie co najmniej 80% (z wyjątkiem 3 pierwszych miesięcy przeznaczonych na nabór).

Środki finansowe z KPO mogą być przeznaczone na tworzenie miejsc opieki wyłącznie w żłobkach i klubach dziecięcych, w tym miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością lub wymagających szczególnej opieki. Podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego mogą przeznaczyć te środki wyłącznie na adaptację, tj. dostosowanie budynków lub pomieszczeń do potrzeb dzieci (w tym z niepełnosprawnością), w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni itp., w celu utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Środki finansowe z FERS mogą być przeznaczone na tworzenie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, w tym miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością lub wymagających szczególnej opieki. Otrzymane środki można przeznaczyć na:

 • utworzenie miejsca opieki w ramach istniejącej instytucji opieki lub w nowoutworzonej instytucji opieki, na które podmiot nie otrzymał wsparcia ze środków KPO;
 • dofinansowanie kosztów funkcjonowania przez 36 miesięcy (najpierw przez 12 miesięcy, a następnie przez kolejne 24 miesiące) wszystkich miejsc opieki nowoutworzonych zarówno ze środków FERS i ze środków KPO.

Wysokość dofinansowania na tworzenie miejsc wynosi:

 • z KPO dla jst wynosi 35 862 zł bez VAT na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym
 • z KPO na tworzenie miejsc dla podmiotów innych niż jst wynosi do 12 410 zł z VAT na 1 nowotworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym
 • z FERS na tworzenie miejsc dla jst i podmiotów innych niż jst wynosi do 12 410 zł z VAT na 1 nowotworzone miejsce w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Kwota dofinansowania funkcjonowania nowoutworzonego miejsca opieki w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna wynosi miesięcznie do ok. 837 zł, przy czym w okresie:

 • funkcjonowania przez 12 miesięcy wynosi do ok. 10 044 zł, a następnie
 • przez kolejne 24 miesiące wynosi do ok. 20 088 zł.

 

Źródło informacji.

Nasza firma pomaga w realizacji programu „MALUCH+” 2022-2029.

Cena za przygotowanie dokumentacji do programu „MALUCH+” na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych tworzenia nowych miejsc opieki nad  dziećmi w wieku do lat 3 wynosi 1,25% wartości wnioskowanego dofinansowania + podatek VAT, nie mniej niż 3000 zł + VAT. W skład usługi wchodzi przygotowanie danych do wniosku aplikacyjnego oraz dokumentacji składanej po ogłoszeniu wyników, a także bieżące kontakty z urzędem wojewódzkim.

Pomagamy przygotować dokumentację projektową i rozliczeniową do programu Maluch+, szkolimy w zakresie zakładania i prowadzenia placówki żłobkowej, . przygotowujemy dokumentację architektoniczną.

Zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Czublun – kom. 0 665 375 595, k.czublun@zegarsloneczny.pl. Dokumentacja, rozliczenia, szkolenia.
Monika Ebert – kom. 0 509 097 316, m.ebert@zegarsloneczny.pl. Projekty architektoniczne, koncepcje, dokumentacja, rozliczenia, szkolenia.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry