17 kwietnia 2023 zostały ogłoszone wyniki programu „MALUCH+” 2022-2029.

Od 28 kwietnia do 15 maja 2023 podmioty zakwalifikowane do dofinansowania mają czas na złożenie oświadczenia o przyjęciu środków.

Oświadczenia można składać wyłącznie drogą elektroniczną.

Wyniki naboru – podmioty inne niż gminy

Wyniki naboru – gminy

Dofinansowanie do tworzenia miejsc i ich funkcjonowania wyniesie 4 780 075 706,94 zł. z 5 466 7 76 400 zł.

Ponieważ pierwszy nabór nie wykorzystał całej alokacji przeznaczonej na realizację Programu, planowane jest ogłoszenie kolejnego naboru wniosków – informacja pojawi się na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2022-2029.

W ramach Programu zostało złożonych 2 256 wniosków, z tego 1 008 przez gminy (45%) oraz 1 248 przez inne podmioty (55%).

Łącznie zakwalifikowano do dofinansowania 2060 wniosków, z tego 991 wniosków złożonych przez gminy i 1069 wniosków złożonych przez inne instytucje.

W ramach zapewnionej na Program alokacji środków przyznano dofinansowanie do tworzenia miejsc ze środków KPO i FERS w wysokości na jaką zostało zgłoszone zapotrzebowanie w zakwalifikowanych wnioskach.

Dla każdego miejsca przyznano też środki na funkcjonowanie przez 36 miesięcy w wysokości 836 zł miesięcznie na 1 miejsce, przy czym w przypadku podmiotów innych niż jst, kwota ta jest przeznaczona na obniżenie opłat od rodziców i może ulec zmniejszeniu, gdy opłata rodzica za pobyt dziecka w instytucji będzie niższa od tej kwoty.

Dodatkowo, przyznano dofinansowanie na pokrycie wydatków związanych z VAT. Podmioty inne niż jst, mają przyznane kwoty o jakie zawnioskowały, jeśli oświadczyły, że nie mają prawnej możliwości odzyskania VAT. Gminom przyznano dofinansowanie do poziomu nie więcej niż 13,492%.

finansowe z KPO mogą być przeznaczone na tworzenie miejsc opieki wyłącznie
w żłobkach i klubach dziecięcych, w tym miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością lub wymagających szczególnej opieki. Podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego mogą przeznaczyć te środki wyłącznie na adaptację, tj. dostosowanie budynków lub pomieszczeń do potrzeb dzieci (w tym z niepełnosprawnością), w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni itp., w celu utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Środki finansowe z FERS mogą być przeznaczone na tworzenie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, w tym miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością lub wymagających szczególnej opieki. Otrzymane środki można przeznaczyć na:

  • utworzenie miejsca opieki w ramach istniejącej instytucji opieki lub w nowoutworzonej instytucji opieki, na które podmiot nie otrzymał wsparcia ze środków KPO;
  • dofinansowanie kosztów funkcjonowania przez 36 miesięcy (najpierw przez 12 miesięcy, a następnie przez kolejne 24 miesiące) wszystkich miejsc opieki nowoutworzonych zarówno ze środków FERS i ze środków KPO.

Wysokość dofinansowania na tworzenie miejsc wynosi:

  • z KPO dla jst wynosi 35 862 zł bez VAT na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym
  • z KPO na tworzenie miejsc dla podmiotów innych niż jst wynosi do 12 410 zł z VAT na 1 nowotworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym
  • z FERS na tworzenie miejsc dla jst i podmiotów innych niż jst wynosi do 12 410 zł z VAT na 1 nowotworzone miejsce w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Kwota dofinansowania funkcjonowania nowoutworzonego miejsca opieki w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna wynosi miesięcznie do ok. 837 zł, przy czym w okresie:

  • funkcjonowania przez 12 miesięcy wynosi do ok. 10 044 zł, a następnie
  • przez kolejne 24 miesiące wynosi do ok. 20 088 zł.

Okres trwałości. Podmioty inne niż jst, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3, są zobowiązane do utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 3 lat od zakończenia zadań objętych dofinansowaniem.

Warunek obsadzenia miejsc. Podmiot tworzący nowe miejsca opieki będzie zobowiązany do zapewnienia obsadzenia miejsc (zawarcia umów z rodzicami) maksymalnie do 3 miesięcy od dnia dokonania wpisu instytucji opieki do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów bądź dokonania zmiany ww. wpisu. Przez pierwsze 36 miesięcy ostateczny odbiorca wsparcia będzie zobowiązany do zapewnienia obsadzenia miejsc opieki na poziomie co najmniej 80% (z wyjątkiem 3 pierwszych miesięcy przeznaczonych na nabór).

Okres realizacji zadania

Dofinansowanie tworzenia miejsc dotyczy zadań realizowanych maksymalnie przez 2 lata, a w przypadku gmin – 3 lata – od ostatniego dnia na złożenie oświadczenia o przyjęciu środków, o którym mowa w pkt. 8.1.1., maksymalnie do:

  • 30 czerwca 2026 r. w przypadku tworzenia miejsc ze środków KPO,
  • 31 grudnia 2026 r. w przypadku tworzenia miejsc ze środków FERS.

Źródło informacji.

Nasza firma pomaga w realizacji programu „MALUCH+” 2022-2029.

Cena za przygotowanie dokumentacji do programu „MALUCH+” na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych tworzenia nowych miejsc opieki nad  dziećmi w wieku do lat 3 wynosi 1,25% wartości wnioskowanego dofinansowania + podatek VAT, nie mniej niż 3000 zł + VAT. W skład usługi wchodzi przygotowanie danych do wniosku aplikacyjnego  oraz dokumentacji składanej po ogłoszeniu wyników, a także bieżące kontakty z urzędem wojewódzkim.

Pomagamy przygotować dokumentację projektową i rozliczeniową do programu Maluch+, szkolimy w zakresie zakładania i prowadzenia placówki żłobkowej, . przygotowujemy dokumentację architektoniczną.

Zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Czublun – kom. 0 665 375 595, k.czublun@zegarsloneczny.pl. Dokumentacja, rozliczenia, szkolenia.
Monika Ebert – kom. 0 509 097 316, m.ebert@zegarsloneczny.pl. Projekty architektoniczne, koncepcje, dokumentacja, rozliczenia, szkolenia.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry