Nasza oferta obejmuje pełen zakres usług związanych z założeniem i prowadzeniem przedszkola lub żłobka oraz pozyskaniem funduszy na te cele.

DORADZAMY

 • konsultacja indywidualna – 300 zł netto/godz. (369 zł brutto)
 • wstępna ocena przydatności budynku – 800 zł* Ocena przydatności budynku/lokalu do prowadzenia przedszkola i żłobka po względem organizacyjno-funkcjonalnym.  Podajemy cenę netto dla lokalu o pow. do 250 m2 plus koszty dojazdu. W cenie omówienie/konsultacja na miejscu po obejrzeniu lokalu – ok. 1 godz.
 • koncepcja organizacyjno-funkcjonalna placówki – od 100 zł*/m2. Np. dla żłobka o pow. 100 m2 cena koncepcji to 10000 zł. W cenie rysunki architektoniczne nowej funkcji lokalu oraz opis organizacyjno-technologiczny. Koncepcja jest podstawą do kolejnych etapów projektowania (projektu architektonicznego, projektów branżowych) oraz wystąpienia o warunki zabudowy.

POMAGAMY UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

 • wyszukanie możliwości dofinansowania działalności – od 200 do 650 zł*
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie do EFS – 1,5 % – 6%* wysokości wnioskowanego dofinansowania, nie mniej niż 3400 zł. 
 • przygotowanie oferty do programu „MALUCH” na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych oraz dokumentacji składanej po ogłoszeniu wyników – 1,25% wartości wnioskowanego dofinansowania, nie mniej niż 3000 zł*
 • przygotowanie oferty do programu  INWESTYCJE W OŚWIACIE – koszt sporządzenia przez nas dokumentacji aplikacyjnej wynosi:
  • w przypadku inwestycji polegającej na zakupie nieruchomości, budowie, dostosowaniu lub remoncie 5.000 zł netto (płatne na etapie wysłania wniosku) + 2% otrzymanego dofinansowanie (płatne na etapie przyznania dotacji)*
  • w przypadku inwestycji polegającej na zakupie wyposażenia: 4.000 zł netto*.

ROZLICZAMY DOTACJE UNIJNE – do 6% rozliczanych środków

W cenę nie wchodzi realizowanie zasady konkurencyjności przy wydatkowaniu środków. Usługę wyceniamy indywidualnie w zależności od zakresu. W pełen zakres wchodzi:

 • przygotowanie harmonogramu płatności
 • opracowanie wewnętrznej dokumentacji projektowej beneficjenta
 • opracowanie  zasad promocji projektu i ochrony danych osobowych uczestników projektu
 • obsługa systemu SL2014 oraz nowszych:
  • przygotowywanie wniosków o wypłatę zaliczki, sprawozdawczych, rozliczających zaliczkę
  • aktualizacja harmonogramu płatności
  • monitoring uczestników projektu
  • prowadzenie bieżącej korespondencja pomiędzy Beneficjentem a Instytucją Pośredniczącą
 • wytyczne dla obsługi księgowej projektu, zasady opisywania i archiwizacji dokumentów księgowych
 • monitoring wysokości wnoszonego wkładu własnego

ROZLICZAMY DOTACJE Z PROGRAMU „MALUCH”

Przygotowujemy sprawozdania z rozliczeniem realizacji zadania w ramach programu MALUCH, które obligatoryjnie musi złożyć każdy z beneficjentów we właściwym urzędzie wojewódzkim. Koszt związany z opracowaniem dokumentu uzależniony jest od wysokości otrzymanej dotacji.

Ze względu na zróżnicowanie w sposobach dystrybucji środków między województwami, ofertę kompleksowej obsługi rozliczenia projektu przed urzędem wojewódzkim (sprawozdanie końcowe + rozliczenia cząstkowe, jeśli są wymagane) przedstawiamy indywidualnie po opublikowaniu wzoru umowy o dofinansowanie podpisywanej z konkretnym urzędem.

Cena przykładowa przygotowania sprawozdania:

 • do 40.000 zł dotacji – 5% * wysokości dotacji i nie mniej niż 1000 zł netto (1230 zł brutto)
 • 40.001 zł – 60.000 zł – 4% * wysokości dotacji
 • 60.001 zł – 100.000 zł – 3,5% * wysokości dotacji
 • powyżej 100.001 zł – 3% * wysokości dotacji

OPRACOWUJEMY DOKUMENTACJĘ

Opracowujemy komplet dokumentacji niezbędnej przy zakładaniu i prowadzeniu placówek przedszkolnych i żłobkowych. W cenie konsultacja w tym zakresie.

 • założenie przedszkola publicznego – 2000 zł* – dotyczy również innych form wychowania przedszkolnego
 • założenie przedszkola niepublicznego  – 2000 zł* – dotyczy również innych form wychowania przedszkolnego
 • założenie żłobka 2000 zł* – dotyczy również klubów dziecięcych
 • komplet dokumentacji wewnętrznej nowej placówki, np.: statut, regulaminy, umowa z rodzicami, zakresy obowiązków personelu – 5500 zł*

* Powyższe ceny są kwotami netto, należy doliczyć 23% VAT

POZOSTAŁE USŁUGI

Wycena indywidualna w zależności od wielkości placówki i stopnia skomplikowania problemów, m.in:

 • biznesplany
 • harmonogramy zadań
 • analizy rynku
 • projektowanie
  • projekty architektoniczno-budowlane
  • projekty wnętrz
  • dokumentacja do zmiany sposobu użytkowania
 • realizowanie zasady konkurencyjności przy wydatkowaniu środków
 • wizerunek zewnętrzny i promocja
 • szkolenia personelu: standardy pracy, współpraca zespołu, system organizacyjno-pedagogiczny 
 • realizacja projektów (unijnych i innych):
  • zarządzanie
  • koordynacja
  • kontakty z Instytucją Pośredniczącą

Pakiety usług dostosowujemy do potrzeb naszych Klientów. Doliczamy koszt dojazdu.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry