Wczesna edukacja, opieka nad małymi dziećmi, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz godzenie ról rodzinnych i zawodowych, to ważne priorytety krajowe i europejskie. Obecnie mamy do dyspozycji wiele źródeł zewnętrznego dofinansowania działalności przedszkolnej i żłobkowej. Najważniejsze z nich to pieniądze rządowe i unijne. Dla naszych klientów:

 • znajdujemy najkorzystniejsze możliwości dofinansowania działalności
 • piszemy wnioski o dofinansowanie
 • rozliczamy projekty
 • oferujemy obsługę i koordynację projektu
 • przygotowujemy sprawozdania z realizacji zadania, które obligatoryjnie musi złożyć każdy z beneficjentów

MALUCH – RESORTOWY PROGRAM RZĄDOWY

O dofinansowywanie mogą ubiegać się gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Program „MALUCH” został wprowadzony wraz z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie dotacji celowej z budżetu państwa aby wspierać działania  na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów. Przez lata przechodził wiele modyfikacji. Ostatnia edycja programu  „MALUCH+” 2022-2029 jest powiązana ze środkami europejskimi,  ma charakter naboru ciągłego do wyczerpania środków. Nie jest wymagany wkład własny. Czytaj więcej. 

FUNDUSZE UNIJNE

Unia Europejska wydaje pieniądze za pośrednictwem różnych funduszy, programów i instrumentów finansowych. Spośród pięciu głównych funduszy dla działalności przedszkolno-żłobkowej interesujące są dwa.

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – jego celem jest zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju regionów w Unii i wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE jako całości. Z funduszu pochodzi m.in. wsparcie inwestycji infrastrukturalnych oraz wsparcie udzielane małym i średnim przedsiębiorcom. Z tego programu możemy pozyskiwać środki np. na rozbudowę, modernizację przedszkoli i żłobków, wyposażenie, budowę placu zabaw. 
 • Europejski Fundusz Społeczny – głównym celem funduszu jest walka z bezrobociem w krajach członkowskich. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększają możliwość zatrudnienia i kształcenia. Z jego środków współfinansowana jest pomoc dla różnych regionów i grup społecznych, w szczególności dla osób zagrożonych ubóstwem oraz dla ludzi młodych wchodzących na rynek pracy. Ten fundusz może dofinansować funkcjonowanie naszych placówek w zakresie np: zajęć dla dzieci, szkoleń dla nauczycieli, kosztów bieżącej pracy. Jest również możliwość sfinansowania dostosowania infrastruktury (kategoria limitowana) oraz wyposażenia. 

Poza tym Unia wprowadziła cztery instrumenty finansowe (niskooprocentowane pożyczki):

 • JEREMIE – ułatwia małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) dostęp do mikrofinansowania
 • JESSICA – wspomaga rozwój obszarów miejskich
 • JASPERS i JASMINE – finansują wsparcie techniczne przy przygotowaniu dużych projektów infrastrukturalnych

Sposób funkcjonowania funduszy określony jest przez jeden, wspólny dla wszystkich państw członkowskich zestaw przepisów. Mają one na celu zapewnienie, że środki z Funduszy są wykorzystywane zgodnie ze strategią Europa 2020, w której określono cele strategiczne i priorytety rozwoju. Każdy projekt, który ma być realizowany z udziałem Funduszy Europejskich, jest oceniany w kontekście zgodności z trzema podstawowymi politykami:

 • Zrównoważony rozwój
 • Równość szans
 • Społeczeństwo informacyjne

FUNDUSZE UNIJNE W POLSCE

W Polsce perspektywa na lata 2014-2020 jest wdrażana poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, z których dla nas interesujący jest Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz 16 programów regionalnych (RPO) zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie. To właśnie z tych programów korzystamy aplikując o pieniądze na naszą działalność. Na stronach internetowych marszałków województw ogłaszane są warunki konkursów i terminy naborów. Śledzimy je na bieżąco, nowości publikujemy na naszej stronie.

Regionalne Programy Operacyjne

Każde województwo negocjuje z UE szczegółowe obszary interwencji i jej nasilenia w zakresie poniższych działań na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi

 • Wsparcie edukacji przedszkolnej
 • Inwestycje infrastrukturalne dot. opieki nad dziećmi do lat 3
 • Wsparcie funkcjonowania przedszkoli i żłobków
 • Doposażenie szkół (w tym szkoły specjalne) w nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • Przeciwdziałanie rozwarstwieniu społecznemu i segregacji (np. zakup sprzętu specjalistycznego, pomocy dydaktycznych koniecznych do rozpoznawania potrzeb, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci i młodzieży,…)

JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises )

Każde województwo ustala odrębne zasady.

Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw, które:

 • rozpoczynają działalność (startup-y)
 • nie posiadają historii kredytowej
 • nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości

Z Inicjatywy JEREMIE może skorzystać przedsiębiorca:

 • zatrudniający od 1 do 250 pracowników
 • mający obrót roczny w wysokości do 50 mln € oraz posiadający sumę bilansową do 43 mln €
 • prowadzący działalność gospodarczą w województwie mazowieckim
 • nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu lub
 • nieposiadający zabezpieczeń o wystarczającej wartości

Kredyty, pożyczki, poręczenia muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej w tym w szczególności na:

 • finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych
 • tworzenie nowych miejsc pracy
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia
 • oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP

RZĄDOWY PROGRAM „PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE”

Warunki:

 • podjęcie działalności gospodarczej
 • utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej.

 

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry