belka

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

 

TYTUŁ PROJEKTU
Klub dziecięcy i dzienni opiekunowie PLANETA 2G – 45 nowych miejsc opieki w Jaworznie

NUMER WNIOSKU

WND-RPSL.08.01.03-24-07B1/17

BENEFICJENT/LIDER PROJEKTU

Planeta 2G Sp z o.o.

PARTNER

Zegar Słoneczny Sp. z o.o.

CEL PROJEKTU
Celem projektu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do l.3 w okresie 01.04.2019-29.06.2021 na terenie gm. m. Jaworzno poprzez utworzenie i zapewnienie funkcjonowania przez 21m-cy nowego klubu dziecięcego Planeta 2G (na 30 m-sc) i 15 m-cs opieki u 3 dziennych opiekunów.

ZADANIA W PROJEKCIE
1. Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb klubu
2. Zakup i montaż wyposażenia klubu
3. Wyposażenie i montaż elementów placu zabaw
4. Dostosowanie pomieszczeń i ich wyposażenie dla 3 dziennych opiekunów
5. Zapewnienie bieżącego funkcjonowania klubu dla 30 dzieci
6. Zapewnienie bieżącego funkcjonowania 3 dziennych opiekunów
7. Przeszkolenie w zawodzie dziennego opiekuna
8. Zakup zabawek i pomocy do prowadzenia zajęć w klubie i u dziennych opiekunów

GRUPA DOCELOWA

– osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci do lat 3
– osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3
– osoby, które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem w do lat 3

FINANSOWANIE PROJEKTU
– 85% z dotacji EFS
– 3% Budżet Państwa
– 12% wkład własny Beneficjenta

WARTOŚĆ PROJEKTU
– 1 690 270,03 PLN

WARTOŚĆ WKŁADU EFS
– 1 436 729,52 PLN

 

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry