W październiku 2023 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie MRiPS  w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3.

§ 1. Standardy opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 dotyczą:
1) pracy z dzieckiem, w tym m.in.: edukacji, rozwoju, adaptacji;
2) bezpieczeństwa dzieci;
3) organizacji pracy, rozwoju i bezpieczeństwa odpowiednio personelu zatrudnionego w żłobku lub klubie dziecięcym lub dziennego opiekuna;
4) monitoringu i ewaluacji;
5) współpracy osób sprawujących opiekę z rodzicami.

Standardy opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 są realizowane są formie przyjmowanego przez podmiot prowadzący placówkę bądź sprawujący opiekę planu opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnego, w którym wyznacza się
sposób realizacji tych standardów.

Pobierz Rozporządzenie MRiPS  w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3

Zgodnie z  ustawą o opiece nad  dziećmi w wieku do lat 3 (Art. 6d), podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, podmiot zatrudniający dziennego opiekuna oraz dzienny opiekun prowadzący działalność na własny rachunek, organizując opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, mogą uwzględnić standardy opieki określone w przepisach MRiPS, nie mają jednak takiego obowiązku.

 

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry