Od 18 maja 2023 r. 30 czerwca 2023 r. można składać wnioski w ramach ogłoszonej kolejnej edycji programu INWESTYCJE W OŚWIACIE.

 

Zmiany w programie wprowadzone w czerwcu 2023:

 • wydłużony termin składania wniosków do dnia 30 czerwca 2023 r.,
 • możliwość złożenie jednemu wnioskodawcy maksymalnie trzech wniosków (uprzednio jednego wniosku).
 • doprecyzowanie jaki zakres może obejmować jeden wniosek:
  • każdy wniosek może dotyczyć wyłącznie jednej jednostki systemu oświaty, dla której wnioskodawca jest organem prowadzącym, oraz jednego rodzaju inwestycji,
  • wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dotyczący danej jednostki systemu oświaty, dla której jest organem prowadzącym.

Dotację celową  można otrzymać na: 

 • budowę obiektu,
 • dostosowanie obiektu,
 • zakup wyposażenia.

O dotację mogą się ubiegać podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych prowadzące m.in:

 • przedszkola,
 • szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i artystyczne,
 • placówki oświatowo-wychowawcze,
 • placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego,
 • placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych;
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Najważniejsze warunki:

 • kwota wnioskowanej dotacji – do 5.000.000 zł.,
 • wkład własny – co najmniej 20%,
 • zakończenie realizacji inwestycji nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r.,
 • trwałość inwestycji nie krótsza niż 5 lat,
 • realizowanie inwestycji niemającej charakteru komercyjnego.

Kryteria oceny wniosków:

 • założenia i cel, jakiemu ma służyć inwestycja, oraz znaczenie tej inwestycji dla polityki oświatowej państwa;
 • zasadność planowanego zakresu rzeczowego inwestycji i terminu jej realizacji;
 • adekwatność środków finansowych do zakresu zaplanowanych prac;
 • prawidłowość wykorzystania i rozliczania wcześniej przyznanych środków finansowych na realizację inwestycji;
 • przygotowanie wnioskodawcy do realizacji inwestycji.

Więcej informacji:

Ogłoszenie programu

Komunikat z zasadami konkursu

Komunikat zmieniający

Zapraszamy do współpracy

Koszt sporządzenia przez nas dokumentacji aplikacyjnej wynosi:

 • w przypadku inwestycji polegającej na zakupie nieruchomości, budowie, dostosowaniu lub remoncie 5.000 zł netto (płatne na etapie wysłania wniosku) + 2% otrzymanego dofinansowanie (płatne na etapie przyznania dotacji)
 • w przypadku inwestycji polegającej na zakupie wyposażenia: 4.000 zł netto.

Do tych kwot należy doliczyć 23% podatku VAT.

Osoby zainteresowane pomocą w sporządzeniu wniosku o przyznanie dotacji celowej prosimy o kontakt mailowy na adresy:

Katarzyna Czublun – kom. 0 665 375 595, k.czublun@zegarsloneczny.pl

Monika Ebert – kom. 0 509 097 316, m.ebert@zegarsloneczny.pl

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry