19 stycznia 2023 został ogłoszony program „MALUCH+” 2022-2029. Termin składania wniosków mija 19 lutego 2023 r. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną.

Na Program przeznaczono kwotę 5 466 776,4 tys. zł., w tym:

 • ze środków KPO w wysokości 1 703 453,8 tys. zł.
 • ze środków FERS w wysokości 3 763 322,6 tys. zł.

Środki KPO i FERS mogą pokryć do 100% wartości kosztów realizacji zadania polegającego na tworzeniu nowych miejsc opieki. Nie jest wymagany wkład własny.

Uzupełniająco do tej kwoty, ostatecznym odbiorcom mogą przysługiwać środki na finansowanie podatku VAT (w ramach realizacji zadania finansowanego z KPO), pochodzące z budżetu państwa.

Środki finansowe z KPO mogą być przeznaczone na tworzenie miejsc opieki wyłącznie
w żłobkach i klubach dziecięcych, w tym miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością lub wymagających szczególnej opieki. Podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego mogą przeznaczyć te środki wyłącznie na adaptację, tj. dostosowanie budynków lub pomieszczeń do potrzeb dzieci (w tym z niepełnosprawnością), w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni itp., w celu utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Środki finansowe z FERS mogą być przeznaczone na tworzenie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, w tym miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością lub wymagających szczególnej opieki. Otrzymane środki można przeznaczyć na:

 • utworzenie miejsca opieki w ramach istniejącej instytucji opieki lub w nowoutworzonej instytucji opieki, na które podmiot nie otrzymał wsparcia ze środków KPO;
 • dofinansowanie kosztów funkcjonowania przez 36 miesięcy (najpierw przez 12 miesięcy, a następnie przez kolejne 24 miesiące) wszystkich miejsc opieki nowoutworzonych zarówno ze środków FERS i ze środków KPO.

Wysokość dofinansowania na tworzenie miejsc wynosi:

 • z KPO dla jst wynosi 35 862 zł bez VAT na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym
 • z KPO na tworzenie miejsc dla podmiotów innych niż jst wynosi 12 410 zł z VAT na 1 nowotworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym
 • z FERS na tworzenie miejsc dla jst i podmiotów innych niż jst wynosi 12 410 zł z VAT na 1 nowotworzone miejsce w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Kwota dofinansowania funkcjonowania nowoutworzonego miejsca opieki w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna wynosi miesięcznie do ok. 837 zł, przy czym w okresie:

 • funkcjonowania przez 12 miesięcy wynosi do ok. 10 044 zł, a następnie
 • przez kolejne 24 miesiące wynosi do ok. 20 088 zł.

Podział środków nastąpi w 3 etapach:

 1. w pierwszej kolejności pieniądze z KPO i FERS zostaną przydzielone gminom według algorytmu;
 2. w drugim etapie, o ile będą dostępne środki, pieniądze zostaną skierowane w pierwszej kolejności do jst i podmiotów innych niż jst tworzących nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w gminach, na terenie których na dzień składania wniosku nie funkcjonują żadne instytucje opieki.
 3. w ramach trzeciego etapu, o ile będą dostępne środki, podział środków zostanie dokonany wśród jst i podmiotów innych niż jst chcących uzyskać dofinansowanie na tworzenie miejsc opieki.

Wyniki naboru, w tym podział środków, zostaną ogłoszone w terminie do 28 kwietnia 2023 r. 

Okres trwałości. Podmioty inne niż jst, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3, są zobowiązane do utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 3 lat od zakończenia zadań objętych dofinansowaniem.

Warunek obsadzenia miejsc. Podmiot tworzący nowe miejsca opieki będzie zobowiązany do zapewnienia obsadzenia miejsc (zawarcia umów z rodzicami) maksymalnie do 3 miesięcy od dnia dokonania wpisu instytucji opieki do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów bądź dokonania zmiany ww. wpisu. Przez pierwsze 36 miesięcy ostateczny odbiorca wsparcia będzie zobowiązany do zapewnienia obsadzenia miejsc opieki na poziomie co najmniej 80% (z wyjątkiem 3 pierwszych miesięcy przeznaczonych na nabór).

Okres realizacji zadania

Dofinansowanie tworzenia miejsc dotyczy zadań realizowanych maksymalnie przez 2 lata, a w przypadku gmin – 3 lata – od ostatniego dnia na złożenie oświadczenia o przyjęciu środków, o którym mowa w pkt. 8.1.1., maksymalnie do:

 • 30 czerwca 2026 r. w przypadku tworzenia miejsc ze środków KPO,
 • 31 grudnia 2026 r. w przypadku tworzenia miejsc ze środków FERS.

Informacja przygotowana na podstawie https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2022-2029.

Nasza firma pomaga aplikować o środki z programu „MALUCH+” 2022-2029.

Cena za przygotowanie dokumentacji do programu „MALUCH+” na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych tworzenia nowych miejsc opieki nad  dziećmi w wieku do lat 3 wynosi 1,25% wartości wnioskowanego dofinansowania + podatek VAT, nie mniej niż 3000 zł + VAT.

W skład usługi wchodzi przygotowanie danych do wniosku aplikacyjnego  oraz dokumentacji składanej po ogłoszeniu wyników, a także bieżące kontakty z urzędem wojewódzkim.

Zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Czublun – kom. 0 665 375 595, k.czublun@zegarsloneczny.pl
Monika Ebert – kom. 0 509 097 316, m.ebert@zegarsloneczny.pl

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry