Placówki opieki nad dziećmi, które funkcjonowały przed 4 kwietnia 2011 roku, powinny dostosować warunki pracy do zapisów ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Okres przejściowy, w trakcie którego można było prowadzić działaność według starych zasad (np. jako działanośc gospodarcza) dawno minał. Zgodnie z art. 26 tej ustawy prowadzenie żłobka (lub klubu dziecięcego) jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia żłobka (lub klubu dziecięcego). Zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, żłobki i kluby dziecięce zakładane przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej nie mogą świadczyć opieki nad dziećmi do lat 3 dopóki nie uzyskają wpisu do rejestru. Brak wpisu do rejestru przy jednoczesnym wykonywaniu działalności regulowanej objętej obowiązkiem rejestrowym jest wykroczeniem. Zgodnie z art. 601 par. 1 ustawy z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny (do 5.000 zł). Pomagamy zakładać złobki i kluby dzieciece zgodnie z obowiązującymi przepisami. Możemy doradzić, jakie zmiany w działąności należy wprowadzic, aby spokojnie i zgodnie z prawem dalej prowadzić miejsce opieki na najmłodszych.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry