O tym, czy przedszkole otrzyma dofinansowanie w konkursie ogłoszonym 28 sierpnia br. przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych (konkurs zamknięty nr RPMA.10.01.04- IP.01-14-003/15)  na zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej, nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Kluczowe jest po pierwsze prawidłowe napisanie wniosku i przejście oceny formalnej, a następnie uzyskanie jak największej liczby punktów podczas oceny merytorycznej.  Za spełnienie tzw. kryteriów merytorycznych ogólnych można uzyskać maksymalnie 100 pkt. . Możliwe jest również uzyskanie do 40 punktów premiujących za:

 

  1. objęcie wsparciem i uwzględnienie potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, przy czym wsparciem powinno zostać objętych min. 50 % dzieci z niepełnosprawnościami uczęszczających do danej placówki;
  2. realizacja projektu na obszarze gminy, której poziom upowszechnienia edukacji przedszkolnej znajduje się poniżej średniego poziomu określonego dla województwa mazowieckiego;
  3. niekorzystanie ze środków EFS dostępnych w latach 2007 – 2013 w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej PO KL.;
  4. Projekt zakłada przeznaczenie 50% nowotworzonych/doposażanych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci, dotychczas nieuczestniczących w edukacji przedszkolnej, wyłącznie z obszarów wiejskich.

Zobacz więcej informacji o konkursie.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry