Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że ogłasza – w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, zwanego dalej „Programem” – konkurs „MALUCH 2013 – edycja 1”


W ramach programu będą dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie.
1. Utworzenie miejsc opieki (budowa, adaptacja, wyposażenie lokali i budynków),
2. Organizacja miejsc opieki u dziennego opiekuna,
3. Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

 
Na Program przeznaczono w 2013 roku kwotę 90 000 000 zł. Na dotacje w konkursie „MALUCH 2013 – edycja 1” przeznacza się kwotę nie mniejszą niż 40 000 000 zł.

 
O dotacje mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Podmioty niepubliczne i publiczne mogą brać udział w Programie jako podmioty współpracujące z gminami na rzecz rozwoju i funkcjonowania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Termin składania ofert: do dnia 18 marca 2013 r.

 

Oferty w formie pisemnej składane są do właściwego Urzędu Wojewódzkiego, a także przesyłane w formie elektronicznej na adres e-mail Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz na adres e-mail właściwego Urzędu Wojewódzkiego.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:
1. na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/
2. na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/
– w terminie: do dnia 29 kwietnia 2013r.

Szczegółowe zasady konkursu zawiera Regulamin konkursu „MALUCH 2013 –
edycja 1”.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry