26.10.2017 MRPiPS ogłosiło kolejną edycję konkursu Maluch na rok 2018.

Nasza firma pomaga w sporządaniu ofert i rozliczaniu projektów. W poprzedniej edycji wszystkie złożone wnioski, przygotowane z naszym udziałem, zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

W przypadku wydatków na funkcjonowanie miejsc, kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

Moduł 1 – dla gmin – utworzenie  nowych miejsc  opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania. Dofinansowanie w wkwocie nie wyższej niż 20 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym i 5 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna. Termin składania ofert – 24 listopada 2017 r.

  • moduł 1a – dla gmin, gdzie nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza 3 mln zł;
  • moduł 1b – dla gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:
    • funkcjonowały żłobki lubkluby dziecięce lub,
    • nie funkcjonowały żłobki lubkluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lubwnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł.

Moduł 2  – dla gmin – zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH”. Termin składania ofert – 17 listopada 2017 r.

Moduł 3  – dla podmiotów innych niż jst) – utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc. Dofinansowanie w wkwocie nie wyższej niż 10 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym i 5 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna. Termin składania ofert – 17 listopada 2017 r.

Moduł 4 – dla podmiotów innych niż jst –  zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Termin składania ofert – 17 listopada 2017 r.

W modułach 1, 2 oraz 4 przewiduje się wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Kwota dotacji na funkcjonowanie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki w przeliczeniu na 1 dziecko bedzie wyższa niż dla pozostałych miejsc.

W terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia konkursu na stronach internetowych urzędów wojewódzkich zostaną ogłoszone wzory dokumentów do złożenia w poszczególnych modułach.

Szczegółowe informacje na stronie www.mpips.gov.pl

Zapraszamy do współpracy.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry