Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, ogłosiło – w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, konkurs „MALUCH – edycja 2014”.

1. Na Program przeznaczono w 2014 roku kwotę 101 000 000 zł.

2. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

RÓWNIEŻ OSOBY, JUŻ PROWADZĄCE ŻŁOBKI, KLUBY DZIECIĘCE.

3. Program „MALUCH” realizowany jest w 2014 r. w jednej edycji złożonej.
Moduł 1 (dla gmin) – utworzenie w 2014 r. nowych miejsc w instytucjach opieki  nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania. Na moduł 1 przeznacza się 40 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 2 i 3;

Moduł 2 (dla gmin): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2013 r. z udziałem programu „MALUCH”. Na moduł 2 przeznacza się 40 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 1 lub 3;

Moduł 3 (dla podmiotów niegminnych): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Na moduł 3 przeznacza się 21 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 1 lub 2.

4. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2014 r.

5. Termin składania ofert:

moduł 1 – do dnia 2 kwietnia 2014 r.

moduł 2 – do dnia 19 marca 2014 r.

moduł 3 – do dnia 2 kwietnia 2014 r.

6. Oferty w formie pisemnej składane są do właściwego Urzędu Wojewódzkiego, a także w formie elektronicznej na adres e-mail właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

7. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:

1) na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3:http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

2) na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/

– w terminie:

dla modułu 1 – do dnia 15 maja 2014 r.

dla modułu 2 – do dnia 11 kwietnia 2014 r.

dla modułu 3 – do dnia 15 maja 2014 r.

8. Podmioty zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z Programu, wynoszący:

dla modułu 1 – 2 lata, tj. do dnia 31 grudnia 2016 r.,

dla modułu 2 i 3 – 1 rok, tj. do dnia 31 grudnia 2015 r.

 

Przygotowujemy wnioski o dofinasowanie dla podmiotów publicznych i niepublicznych.

Koszt usługi (dla podmiotu niepublicznego) 1000 zł + VAT (23%)

Oferujemy także obsługę projektu w zakresie dostarczenia do Wojewody niezbędnych uzupełnień i wyjaśnień dotyczących realizowanego zadania (na etapie oceny wniosku).

 

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry