7000000 zł to pula środków przeznaczonych na upowszechnienie wychowania przedszkolnego w ramach konkursu RPSW.08.03.01-IZ.00-26-002/15 .  O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych może zostać przeznaczone na:

  1. tworzenia nowych miejsc w nowopowstających ośrodkach wychowania przedszkolnego z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizację istniejącej infrastruktury;
  2. wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych;
  3. rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (m.in. dzieci z niepełnosprawnościami), poprzez realizację zajęć wspierających, wydłużanie czasu świadczenia usług wychowania przedszkolnego (tak, aby były one bardziej dostępne dla rodziców/opiekunów dzieci pracujących w niestandardowych godzinach).

zobacz regulamin konkursu dla poddziałania 8.3.1 . 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy składać na 2 sposoby:

  1. poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (LSI) od 31 sierpnia 2015 r. (od godziny 0:00) do 18 września 2015 r. (do godziny 15:00).
  2. w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej wniosku składamy w dwóch egzemplarzach wersję papierową –  od 31 sierpnia 2015 r. (od godziny 8:00) do 18 września 2015 r. (do godziny 15:00) w Sekretariacie Naboru Wniosków (I piętro – pok. 101) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DWEFS), ul. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Zachowanie terminu do 18 września 2015 r. (godz. 15:00) oznacza wpływ wniosku o dofinansowanie do Sekretariatu Naboru Wniosków – DWEFS zarówno w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Pomagamy w pisaniu wniosków, skontaktuj się z nami.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry