Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło komunikat w sprawie programu Maluch 2013 r.

  1. W projekcie budżetu państwa na rok 2013 przewidziano na program MALUCH kwotę 90 mln zł (łącznie z kosztami obsługi Programu), tj. o 50 mln więcej niż w roku 2012.
  2. Aktualnie prowadzone są prace legislacyjne nad zmianą ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.), które m.in. zakładają zwiększenie udziału budżetu państwa w dofinansowaniu kosztów tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (do 80%), a także możliwość dofinansowania niektórych niegminnych podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad małymi dziećmi (osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej).
  3. Ze względu na nieznany termin zakończenia procesu legislacyjnego, Ministerstwo Pracy i Polityki Rodzinnej przygotowuje dwa terminy konkursu w ramach programu MALUCH w 2013 r.:

I TERMIN w styczniu 2013 r.–  przewiduje się ogłoszenie pierwszej edycji konkursu zgodnej z aktualnymi postanowieniami ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, z przeznaczeniem na tę edycję kwoty dofinansowania nie mniejszej niż 40 mln zł, przy czym:

  • kontynuowane będą zasady dotyczące preferencji w dofinansowaniu kosztów tworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (m.in. dla beneficjentów kontynuujących zadania dofinansowane z Programu w roku ubiegłym, dla gmin niezamożnych, dla instytucji opiekuna dziennego),
  • rozszerzony zostanie zakres rzeczowego dofinansowania o koszty funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi – na dofinansowanie kosztów bieżących związanych z utrzymaniem miejsc tworzonych z udziałem programu MALUCH;

II TERMIN uzależniony od zakończenia procesu legislacyjnego nad zmianą ustawy, nie później niż do 15 lipca 2013 r., przewiduje się ogłoszenie drugiej edycji konkursu, uwzględniającej zmienione przepisy, z przeznaczeniem na tę edycję pozostałej kwoty przeznaczonej na dotacje.

Pytania można kierować bezpośrednio na adres maluch@mpips.gov.pl lub tel.  (22)529-06-86 w godz. 12.00 – 13.00.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry