W dniu 13 września Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało na swoich stronach projekt Ustawy o zmianie ustawy o opiece na dziećmi w wieku do 3 lat oraz niektórych innych ustaw (projekt z 7 września 2012r). Proponowane zmiany przede wszystkim umożliwiają tworzenie żłobków lub klubów dziecięcych w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego. Doprecyzowano także kwestie dotyczące kontroli lokali przygotowywanych na placówki dla małych dzieci. Spełnienie wymagań sanitarnych i przeciwpożarowych będzie potwierdzane poprzez wydanie pozytywnej opinii przez właściwego inspektora sanitarnego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. MPiPS proponuje także, aby osoby lub podmioty, mogły otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z utworzeniem i
funkcjonowaniem żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania. Kolejna „zachętą” do tworzenia form opieki nad małymi dziećmi jest zwolnienie od podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego, lokali zajętych na taką działalność opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjna.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry