3 października  w  siedzibie MEN odbyło się specjalnie spotkanie z przedstawicielami samorządów lokalnych pod hasłem „Przedszkole dobre, tańsze, dostępne”, na którym minister przedstawiła rozwiązania zawarte w założeniach ustawy, która trafiła do konsultacji zewnętrznych.

Minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas zaprezentowała szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, dzięki któremu do budżetów gmin trafi rządowa dotacja celowa na każdego przedszkolaka. Niestety bez szczegółowych zapisów ustawowych pieniądze te mogą tylko zasilić budżety gmin, natomiast nie dofinansują one przedszkoli.

Ustawowo zostanie ograniczona wysokość opłat pobieranych od rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym ustalony przez radę gminy czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Opłata ta nie będzie przekraczała 1,00 zł za 1 godzinę i będzie podlegała waloryzacji.

Kolejną zmianą ma być umożliwienie niepublicznym przedszkolom otrzymywania dotacji w wysokości 100% wydatków bieżących ponoszonych przez gminę, pod warunkiem, m.in. zapewnienia bezpłatnego nauczania w wymiarze ustalonym przez radę gminy oraz pobierania od rodziców opłat w wysokości nie większej niż w przedszkolu publicznym. Jednocześnie pozostałe przedszkola niepubliczne będą otrzymywać dotację na każdego wychowanka w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolach publicznych, pomniejszonych o opłaty wnoszone przez rodziców.

Uregulowana zostanie zasada i organizacja rekrutacji do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz przedszkoli niepublicznych dotowanych w 100%. Wszystkie te placówki będą korzystały z elektronicznego systemu rekrutacji.

Projektowana zmiana ma umożliwić dziecku, które ukończyło 2 lata, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, korzystanie z wychowania przedszkolnego. Decyzja ta będzie uzależniona od indywidualnych predyspozycji dwulatka.

Ministerstwo Edukacji proponuje także uelastycznienie przepisów dotyczących umożliwienia gminom przekazywania dotacji  nowozarejestrowanym placówkom już w okresie od września do grudnia roku, w którym złożono informację o planowanej liczbie uczniów. Zapis ten umożliwi gminom , które będą posiadały wystarczające środki, na wcześniejsze dotowanie nowych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. Dodatkowo planowana jest także zmiana w zapisach dotyczących terminu przekazywania do gmin informacji o planowanej liczbie dzieci. MEN proponuje aby, za zgodą gminy termin ten mógł być przesuwany.

W projektowanej ustawie zostaną także zdefiniowane zapisy dotyczące wydatków bieżących, które mogą być finansowane z dotacji gminnej. W szczególności dotacje te będą mogły być przeznaczone na sfinansowane zakupu środków trwałych umarzanych jednorazowo oraz na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, jeżeli pełni funkcje dyrektora.

 

Pełna wersja  sprawozdania na stronach MEN

 

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry