Pracodawcy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na:

  • utworzenie zakładowego żłobka, klubu dziecięcego i przedszkola (również inwestycyjne, poprzez odpisy amortyzacyjne, związane np. z budową placówki lub zakupem środków trwałych),
  • prowadzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli,
  • świadczenia w postaci dofinansowania dla pracownika z tytułu uczęszczania jego dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola innego niż placówka zakładowa w kwocie odpowiadającej udokumentowanym wydatkom ponoszonym przez pracownika do wysokości 300 zł na każde dziecko.

 

Pracownicy od świadczenia (z zakładu pracy) z tytułu uczęszczania dziecka do żłobka, klubu dziecięcego bądź przedszkola nie płacą podatku dochodowego, ponieważ znajdzie się ono w katalogu pozycji zwolnionych.

 

Wszystko to dzięki rządowemu projektowi ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która weszła w życie od nowego roku.

 

Pracodawców zainteresowanych utworzeniem miejsc wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi zapraszamy do współpracy. Nasz adres: info@przedszkolezlobek.pl.

 

Dotychczas z kosztów podatkowych pracodawcy wyłączone były wydatki z funduszu świadczeń socjalnych oraz wydatki na działalność socjalną finansowane z innych źródeł. Dla pracowników zaś świadczenie otrzymywane od pracodawcy stanowiło przychód ze stosunku pracy.

 

W Francji ulga podatkowa dla firm zapewniających żłobki i przedszkola na terenie przedsiębiorstwa wynosi 50% wydatków poniesionych na te cele, a w Belgii od podatku dochodowego przedsiębiorstwo może odliczyć rocznie do 6300 EUR na jedno dziecko objęte opieką.

 

Nowym przepisom towarzyszyło założenie rządu, że dzięki nowym przepisom powstanie ok. 3-4 tysięcy nowych miejsc w żłobkach i przedszkolach, a wsparcie pracodawcy otrzyma co dziesiąte dziecko uczęszczające do żłobka, klubu lub przedszkola. To ponad 100 tysięcy dzieci! M.E.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry