Nowe zasady rekrutacji będą obowiązywać nie tylko w publicznych przedszkolach, ale również w tych niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, które przejdą na system złotówkowy. Przygotowujemy szkolenie, które pomoże przedszkolom niepublicznym podejmować decyzje dotyczące przystępowania do systemu złotówkowego.

Zapraszamy na szkolenie o systemie złotówkowym dla przedszkoli niepublicznych, które odbędzie się 19 marca w Warszawie.

W przypadku większej liczby kandydatów z terenu gminy niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod
uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów oraz przyzna każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal będzie
dysponować wolnymi miejscami, o przyjęcie do przedszkola będą mogli się starać kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry