Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przygotowało poważne zmiany do ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, które obowiązywać mają od 1 stycznia 2017 roku (w pierwszym projekcie – od sierpnia 2017). Zmiany te są częścią szerszego dokumentu – projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. Część dotycząca ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 znajduje się na stronach 20-40. Dokument przechodzi proces legislacyjny. Ostateczna treść nie jest opracowana, zapewne będzie się różnić od projektu.

Zmiany prawne omawiamy na naszych szkoleniach

 

Pobierz projekt całej ustawy – zmiany ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 znajdują się na str. 20-40

 

Pobierz skrócony opis i uzasadnienie zmian str. 16-35

 

Najważniejsze planowane zmiany:

ZMIANY W ZAKRESIE ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

 1. Rozszerzenie listy podmiotów, które mogą założyć żłobek lub klub dziecięcy
 2. Optymalizacja wymagań w zakresie lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek
 3. Zmiany w zakresie kwalifikacji kadry zatrudnionej w żłobku lub klubie dziecięcym
 4. Zmiany w zakresie wymogów dotyczących opiekunów w żłobkach, klubach dziecięcych, dyrektorów żłobków i osób kierujących pracą klubów dziecięcych
 5. Zmiana w zakresie klubu dziecięcego
 6. Doprecyzowanie warunków wspólnego prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego razem z przedszkolem
 7. Zmiana w zakresie potwierdzania spełniania warunków lokalowo-sanitarnych
 8. Doprecyzowanie uregulowań dotyczących wyżywienia w żłobkach i klubach dziecięcych
 9. Zmiany w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
 10. Obowiązek podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy w zakresie danych w Rejestrze Żłobków
 11. Wprowadzenie możliwości powołania rady rodziców
 12. Preferencje dla rodzin wielodzietnych oraz dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki przy przyjmowaniu do żłobków i klubów dziecięcych
 13. Zwolnienie żłobków i klubów dziecięcych z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
 14. Zmiana zakresu wykonywania przez podmioty prowadzące żłobki obowiązku dokonywania miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ZMIANY DOTYCZĄCE DZIENNYCH OPIEKUNÓW

 1. Rozszerzenie kręgu podmiotów mogących zatrudnić dziennego opiekuna
 2. Zmiana w zakresie liczby dzieci pod opieką dziennego opiekuna
 3. Zmiana w zakresie kwalifikacji dziennego opiekuna
 4. Zmiany w zakresie warunków lokalowych
 5. Zmiany w wykazie dziennych opiekunów
 6. Obowiązek podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna w zakresie danych w Rejestrze Żłobków

 

ZMIANY DOTYCZĄCE ŻŁOBKÓW, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ DZIENNYCH OPIEKUNÓW

 1. Zmiana w zakresie kontroli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów
 2. Zmiany w zakresie dofinansowania instytucji opieki przez gminę
 3. Częściowe dofinansowanie programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ze środków z Funduszu Pracy oraz zwiększenie środków w rezerwie celowej budżetu państwa na program
 4. Zmiany w zakresie sprawozdawczości

ZMIANY W ZAKRESIE NIAŃ

 1. Zmniejszenie dofinansowania z budżetu państwa na zatrudnienie nianiŻródło

 

Źródło danych. 

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry