Przepisy i baza wiedzy

PRZEDSZKOLA I INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – pobierz
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – pobierz
 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania – pobierz
 • Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej – pobierz
 • Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
  i niepublicznych szkołach i placówkach – pobierz

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych – pobierz tekst jednolity
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci – pobierz tekst jednolity
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych – pobierz tekst jednolity
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej – pobierz

 

 

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry