Od 1 stycznia 2022 roku będzie można otrzymać dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna w wysokości 400 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka bez wyżywienia.

Ustalenie prawa do dofinansowania pobytu dziecka w żłobku oraz jego wypłata następują na wniosek rodzica.

Rodzicom przysługuje dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, jeżeli nie został przyznany na to dziecko rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270) – np. dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie lub dzieci pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym.

Na dzieci, na które został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy i kapitał ten został przez matkę albo ojca pobrany w łącznej przysługującej wysokości przed ukończeniem przez dziecko 36. miesiąca życia, dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje po ukończeniu przez dziecko 36. miesiąca życia.

Pieniądze będą przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego instytucję opieki,  który będzie zobowiązany do obniżenia opłaty rodziców za pobyt dziecka w instytucji. 

Od 1 kwietnia 2022 r. rodzice będą mogli składać wnioski do ZUS o ustalenie prawa do dofinansowania.

Jeśli rodzice złożą taki wniosek do końca maja 2022 r. to prawo do dofinansowania zostanie ustalone od 1 stycznia 2022 r. Dofinansowanie przyznawane będzie bez względu na dochody rodziny. Wnioski do ZUS będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania: PUE ZUS, bankowości elektronicznej bądź ministerialnej platformy Empatia. Dofinansowanie będzie przysługiwać przez okres uczęszczania dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub objęcia opieką przez dziennego opiekuna.

Już teraz należy dopełnić kilku formalności. 

*Do 31 grudnia 2021 r. podmiot prowadzący instytucje opieki zawiadamia rodziców o obowiązku przekazania wymienionych niżej danych dziecka i rodziców.

*14 stycznia 2022 r. rodzice dzieci uczęszczających do żłobka przekazują te dane podmiotowi prowadzącemu instytucje opieki w sposób ustalony przez podmiot prowadzący.

*Do 31 marca 2022 r. podmioty prowadzące instytucje opieki będą składać informację za styczeń i luty 2022 r.  Dane te dotyczą dzieci uczęszczających do instytucji, ich rodziców, nr rachunku bankowego podmiotu prowadzącego instytucję, na który ZUS będzie przesyłał środki.

*Od 1 kwietnia 2022 r. rodzice dzieci uczęszczających do żłobka będą mogli do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składać wniosek o dofinansowanie opieki na dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna.

Rodzice dzieci już uczęszczających do instytucji opieki są zobowiązani do dnia 14 stycznia 2022 r. przekazać podmiotowi prowadzącemu instytucję opieki następujące dane:

  1. numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL;
  2. imiona, nazwiska, daty urodzenia oraz numery PESEL rodziców, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  3. adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub objętych opieką dziennego opiekuna podmiotowi prowadzącemu instytucję.

Rodzice ubiegający się o objęcie dziecka opieką w instytucji opieki są zobowiązani przedstawić rozszerzone dane dzieci i rodziców w formie oświadczenia. Rodzic jest zobowiązany przedstawić m.in:

  1. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  2. imiona, nazwiska, daty urodzenia oraz numery PESEL rodziców, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  3. adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców.

Informacja dotycząca dzieci uczęszczających do instytucji opieki będzie przekazywana przez podmioty prowadzące instytucje co miesiąc od kwietnia 2022 r. w terminie 5 dni roboczych liczonych od pierwszego dnia danego miesiąca, według stanu za poprzedni miesiąc. Podmioty prowadzące instytucje opieki – inne niż gminy – będą zobowiązane do przekazywania informacji poprzez portal PIU Emp@tia, na którym udostępniony zostanie formularz, natomiast gminy będą uzupełniać dane w systemie Rejestr Żłobków.

Źródła:

  1. Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. 2021 poz. 2270)
  2. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry