Od 27.07.2015 do 30.10.2015 można składać wnioski o dofinansowanie przebudowy, budowy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, na terenie województwa śląskiego w ramach 2 konkursów.

 

Konkursy zostały ogłoszone przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna:

  • Poddziałanie 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT
  • Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT Subregionu Zachodniego.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych.

 

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;
  • organizacje pozarządowe;
  • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola, odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego;
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.

 

Zobacz

 

Pomagamy pisać wnioski, skontaktuj się z nami

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry