Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro. Środki te będzie można zainwestować m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji) czy włączenie społeczne i aktywizację zawodową.

 

nowe f.u.

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. 

 

PO WER będzie wspierać następujące obszary:

  • zatrudnienie i mobilność pracowników,
  • włączenie społeczne i walkę z ubóstwem,
  • inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie,
  • wzmacnianie sprawności i efektywności państwa.

 

PO WER będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).  W porównaniu z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki w obecnym okresie programowania, PO WER będzie miał niższą alokację. 75 proc. Europejskiego Funduszu Społecznego będzie zarządzanych przez regiony (Regionalne Programy Operacyjne).

 

Celem PO EWR jest wzmocnienie wybranych polityk realizujących cele strategii EUROPA 2020.

  • Zatrudnienie – 75% osób w wieku 20-64 lata powinno mieć pracę
  • Badania i rozwój – na inwestycje w badania i rozwój Polska powinna przeznaczyć 3% PKB
  • Edukacja – ograniczenie liczby uczniów przedwcześnie kończących edukację do poziomu, poniżej 10%; co najmniej 40% osób w wieku 30-34 lata powinno mieć wykształcenie wyższe
  • Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym – zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, o co najmniej 20 min.

Znane są już przybliżone terminy ogłoszenia niektórych konkursów w tym roku:

dolnośląskie – IV – kwartał 2014 –  www.efs.dolnyslask.pl

kujawsko-pomorskie – kwartał 2014 – www.mojregion.eu

lubuskie – kwartał 2014 – www.efs.lubuskie.pl

mazowieckie – kwartał 2014 – www.mazowia.eu

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry