28 września Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży /ENM/ rozpatrzyła projekt dezyderatu w sprawie zagwarantowania w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 środków finansowych na wychowanie przedszkolne.
Projekt dezyderatu opracowany został przez stałą podkomisję ds. ekonomiki edukacji i nauki. W dezyderacie postuluje się zagwarantowanie w rezerwach celowych budżetu państwa na rok 2013 środków finansowych przeznaczonych na zadania gmin z zakresu wychowania przedszkolnego. Komisja odrzuciła projekt dezyderatu w związku z informacją przekazaną w trakcie posiedzenia przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Macieja Jakubowskiego o zaplanowaniu w projekcie budżetu państwa na przyszły rok środków na dofinansowanie zadań własnych gmin z zakresu edukacji przedszkolnej w kwocie 320 mln zł.

Posiedzenie to odbyło się bez udziału publiczności, uczestniczyli w nim tylko parlamentarzyści i przedstawiciele MEN.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry