Od 30.09.2015 r. do 29.10.2015 r. będzie można składać wnioski na dofinansowanie wychowania przedszkolnego w konkursie zamkniętym nr RPMA.10.01.04- IP.01-14-003/15, ogłoszonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w województwie mazowieckim. Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 9 113 720,00 PLN.

 

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach konkursu to zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez:

  1. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP);
  2. dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;
  3. rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów;
  4. wydłużenie godzin pracy OWP;
  5. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 

Ważne:  Realizacja typów operacji wymienionych w podpunktach 3, 4 i 5 możliwa jest jedynie jako uzupełnienie działań przewidzianych w typach operacji 1 lub 2.

 

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 16 miesięcy, jednakże nie dłużej niż do 30 czerwca 2017 r. Maksymalny okres finansowania w ramach projektu działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

 

Minimalna wartość projektu wynosi 100.000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80%.

Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 20%.

 

Cross‐financing może dotyczyć wyłącznie:

  1. zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku,
  2. dostosowania lub adaptacji (prace remontowo‐wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.

 

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu.

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (Instytucja Organizująca Konkurs) przewiduje orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu na marzec 2016 r.,

 

zobacz warunki konkursu

 

Piszemy wnioski o dofinansowanie unijne, skontaktuj się z nami. 

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry