O dofinansowywanie z tegorocznego „Malucha” mogą ubiegać się gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Program „MALUCH – edycja 2015” składa się z 4 modułów, w których są dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania realizowane w 2015 r. na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

 • Moduł 1 – tylko dla gmin – utworzenie w 2015 r. nowych miejsc w instytucjach opieki  nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania. Na moduł 1 przeznaczone jest 60 mln zł.
 • Moduł 2 – tylko dla gmin – zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2014 r. z udziałem programu „MALUCH”.  Na moduł 2 przeznacza się 30 mln zł.
 • Moduł 3  – dla podmiotów niegminnych – zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Na moduł 3 przeznacza się 50 mln zł. O dofinansowanie z tego modułu mogą ubiegać się osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą lub zamierzają prowadzić  instytucje opieki nad małymi dziećmi.
 • Moduł 4 – „MALUCH na uczelni”- dla uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów – utworzenie w 2015 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie funkcjonowania nowych i już istniejących miejsc opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych. Na moduł 4 przeznaczono 11 mln zł.

Terminy składania ofert:

 • moduł 1 – do dnia 11 marca 2015 r.
 • moduł 2 – do dnia 25 lutego 2015 r.
 • moduł 3 – do dnia 11 marca 2015 r.
 • moduł 4 – do dnia 11 marca 2015 r.

Zapraszamy na szkolenie dotyczące organizowania opieki nad dziećmi do lat 3 oraz prawidłowego wypełniania wniosków do programu „Maluch 2015” w terminach:

 • 19 lutego,
 • 24 lutego,
 • 26 lutego.

Pomagamy pisać wnioski oraz realizować i rozliczać projekty. Koszt przygotowania wniosku w ramach konkursu „MALUCH – edycja 2015″ wynosi 1000 zł + VAT.

Oferujemy także obsługę projektu w zakresie dostarczenia do Wojewody niezbędnych uzupełnień i wyjaśnień dotyczących realizowanego zadania (na etapie oceny wniosku) oraz przygotowanie sprawozdania z realizacji zadania w ramach programu MALUCH 2015, które obligatoryjnie musi złożyć każdy z beneficjentów we właściwym Urzędzie Wojewódzkim. Koszt związany z opracowaniem dokumentu uzależniony jest wysokości otrzymanej dotacji i wynosi:

 • do 20.000 zł dotacji – 6% wysokości dotacji i nie mniej niż 1000 zł.,
 • 20.001 zł – 40.000 zł – 5% wysokości dotacji,
 • 40.001 zł – 60.000 zł – 4% wysokości dotacji,
 • powyżej 60.001 zł – 2% wysokości dotacji.

ZAPRASZAMY

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry