W związku z epidemią COVID-19  raz kolejny pojawiła się możliwość wydłużenie terminu wykorzystania dofinansowania z programu Maluch+ (wydatkowanie środków) na kolejny rok dla beneficjentów modułów 1a, 1b i 3.

Warunki, które należy spełnić:

  1. Zgoda może być wydana na uzasadniony wniosek beneficjenta skierowany do wojewody o wydłużenie terminu wykorzystania dofinansowania z programu Maluch+2021. W przypadku środków Funduszu Pracy decyzję wydaje minister właściwy do spraw pracy. Wniosek do ministra (od wojewody) musi trafić nie później niż do 30.11.2021 r.
  2. Termin wykorzystania środków w roku 2022 nie może być dłuższy niż do dnia 30 listopada 2022 r.

Przepisy te wprowadza Art. 1 ust.20 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Dz. U. 2021 poz. 1901.  Zmianie uległ art. 74b ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235).

 

 

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry