Pierwsze konkursy na dofinansowanie przedszkoli ogłoszone. W obecnym okresie programowania unijnego większość funduszy unijnych dedykowanych rozwojowi wychowania przedszkolnego leży w gestii marszałków województw. Pierwszy konkurs „miękki”ogłosiła Wielkopolska, kolejne pojawiły się na Śląsku, tym razem „twarde”, na infrastrukturę przedszkolną – nabory od 27.07.2015 do 30.10.2015 r . Na Mazowszu i Lubelszczyźnie spodziewamy się naborów w III kwartale 2015, zaś w łódzkim i warmińsko-mazurskim w IV kwartale 2015.

W województwie zachodniopomorskim od 1 września do 30 października 2015 r. przewidziany jest nabór wniosków przeznaczony dla jednostek samorządowych w ramach działania 8.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Samorządy mają możliwość aplikowania o fundusze unijne na:

  • tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego;
  • dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;
  • rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty;
  • wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego;
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli placówek wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego;
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli placówek wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli prowadzących kształcenie w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności;

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry