Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w dniach 12 grudnia 2012 r. zaprasza na spotkanie informacyjne dla projektodawców, którzy zamierzają składać wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w odpowiedzi na konkurs nr DWF_1.5_2_2012 pt. „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”.

Spotkania informacyjne odbędą się w Warszawie, przy ul. Tamka 1 w godz. 12.00-14.00.

Spotkania dotyczyć będą zakresu merytorycznego dokumentacji konkursowej i obowiązujących zasad Systemu Realizacji PO KL. Przedstawiciele Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odpowiedzą na pytania i wątpliwości odnośnie treści dokumentacji konkursowej, kryteriów wyboru projektów oraz zasad obowiązujących przy aplikowaniu o środki.

W konkursie nr DWF_1.5_2_2012 mogą brać udział wszystkie podmioty z wyjątkiem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Projekty składane w odpowiedzi na konkurs mogą zakładać następujące działania:
1. Wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci poprzez:

a. wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych,
b. wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna.

2. Upowszechnianie idei równych szans, w tym m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskich kampanii informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem dostępnych środków masowego przekazu oraz nowoczesnych metod komunikacji, identyfikację i promocję najlepszych praktyk oraz prowadzenie działalności informacyjno-doradczej w obszarze równego dostępu do zatrudnienia.

 

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry