Urząd Marszałkowski Województwa  Wielkopolskiego, Departament Wdrażania EFS przyjmuje wnioski na konkurs z poodziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna do dnia 13 lipca.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty zwiększające dostępność do dobrej jakości edukacji przedszkolnej (w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami) w zakresie:

1. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, nowej bazie lokalowej,  polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego (w tym dostosowanie pomieszczeń na miejsca wychowania przedszkolnego) i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy,

2. rozszerzanie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą), a także w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej, w tym szkolenia/warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1),

3. wsparcie w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1).

Wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 zł. Wymagany jest wkład własny w wysokości 15% wartości projektu.

Informacja o naborze 

Pomagamy w opracowaniu wniosków do konkursu.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry