Od 1 stycznia 2017r. wychowanie przedszkolne dzieci w wieku 6 lat i starszych, objęte jest subwencją oświatową, podobnie jak uczniów w szkole. Gminy będą otrzymywać średnio ok. 4300 zł rocznie na każdego sześciolatka uczęszczającego do placówki publicznej lub niepublicznej. Rodzice dzieci 6-letnich nie będą ponosić opłat (dotychczas max. 1 zł/godz.) za edukację, wychowanie i opiekę w publicznych: przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub odziale przedszkolnym (zerówce).

Zmiany te dotyczą również publicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż samorząd oraz niepublicznych przedszkoli „za złotówkę” wyłonionych w drodze konkursów. Obowiązuje w nich bowiem czas bezpłatnego nauczania wychowania i opieki ustalony przez radę gminy dla przedszkoli prowadzonych przez gminę.

Nie zmienia się natomiast sposób dotowania dzieci 6-letnich w niesamorządowych placówkach przedszkolnych. Na każde dziecko należna jest dotacja z budżetu gminy liczona w oparciu o podstawową kwotę dotacji (równej kwocie zaplanowanych wydatków bieżących) dla danej formy wychowania przedszkolnego lub typu placówki, pomniejszona m.in. o opłaty rodziców. Przy zerowych opłatach (części) rodziców wysokość dotacji pójdzie w górę.

Zmiany wynikają z ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r.o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1985)

ME

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry