Z dniem 1 września weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 czerwca 2016 r., która wprowadza ważne zmiany dla przedszkoli i punktów przedszkolnych. Większość z nich zaczyna obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku:

  • Wprowadzono zmiany w zakresie udzielania i rozliczania dotacji. Jak argumentuje MEN w uzasadnieniu do nowelizacji, zmiany te są niezbędne, ze względu na duży poziom ogólności obecnych przepisów, ich nieprecyzyjność i wątpliwości interpretacyjnymi, co w konsekwencji skutkuje ich niejednolitym stosowaniem w skaliA kraju oraz powstawaniem sporów pomiędzy organami dotującymi, a jednostkami dotowanymi.
  • Wprowadzono definicję „najbliższej gminy” (ważne w sytuacji gdy gmina nie prowadzi własnej palcówki tego typu). Wprowadza się definicje gminy wiejskiej, wiejsko-miejskiej i miejskiej. Gmina, która nie prowadzi własnej palcówki danego typu, będzie ustalać wysokość dotacji przyznanej dla palcówek dotowanych na podstawie poziomy wydatków gminy graniczącej tego samego typu (wiejska, wiejsko-miejska, miejska) o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na 1 mieszkańca. Jeśli nasza gmina nie posiada takiego „sąsiada”, poszerzamy krąg poszukiwań do powiatu czy województwa. To doszczegółowienie wydaje się być dobrym rozwiązaniem. Najczęściej spotykaliśmy się z taką sytuacją, że gmina posiłkowała się danymi do ustalania dotacji z sąsiadującej gminy, które miała najniższe koszty utrzymania jednego przedszkolaka w przedszkolu gminnym.
  • Doprecyzowano zakres wydatków bieżących stanowiących podstawę do wyliczenia dotacji. Wyłączeniu będą podlegać: wydatki finansowane z UE, wydatki na internaty, kwota subwencji na ucznia niepełnosprawnego i wczesne wspomaganie rozwoju oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w przedszkolach ogólnodostępnych i oczywiście opłaty za pobyt i wyżywienie. Ustawodawca jednoznacznie doprecyzował, że wydatki ponoszone w jednostkach organizujących wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego są jednym z wydatków stanowiących podstawę do ustalenia wysokości podstawy do wyliczenia dotacji dla palcówek niepublicznych. W art. 78b ust 10 zdefiniowano wydatki bieżące, jako wydatki zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jst. Do tej pory w ustawie były sprzeczne zapisy. W jednym artykule była mowa o wydatkach zaplanowanych w innym zaś o poniesionych. Wątpliwości budził też sposób określania liczby uczniów, która jest drugim składowym elementem do wyznaczenia wysokości dotacji na 1 ucznia w placówkach niepublicznych. W nowelizacji pojawi się definicja „statystycznej liczby dzieci”, która będzie ustalana na podstawie danych SIO wg. stanu na 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Aktualizacji jst będą dokonywały tylko raz – w październiku roku budżetowego. A więc organy prowadzące muszą liczyć się z prawdopodobnymi zmianami w wysokości dotacji od października każdego roku budżetowego.
  • Doprecyzowano zapis dotyczący dotowania dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. Mamy jednoznaczny zapis, że na dziecko objęte tego typu wsparciem niezależnie od dotacji, przysługuje dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
  • Art. 78e.1 narzuca na jst obowiązek publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej podstawową kwotę dotacji i statystyczną liczbę uczniów oraz aktualizacje tych danych. Do tej pory w wielu gminach informacje te niejednokrotnie były nie do zdobycia. Jest to szczególnie ważne dla organów prowadzących, które dotychczas niejednokrotnie dowiadywały się o wysokości dotacji dopiero w momencie otrzymania przelewu na konto bankowe.
  • Zmiana dotyczącą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynagrodzenie osoby fizyczne prowadzącej publiczną lub niepubliczną: szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły, przedszkola albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego zostanie objęte podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zapis ten będzie obowiązywał od 1stycznia 2017r.
  • UWAGA – ZMIANA OBOWIĄZUJĄCA PRZY TWORZENIU NOWYCH PLACÓWEK. Wprowadzono obowiązek dołączania do zgłoszenia o wpisanie nowego przedszkola (szkoły, placówki) do ewidencji pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. Opinie mają potwierdzać bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej. Zmian weszła w życie 25 lipca 2016 roku.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry