Na temat warunków i obowązków związanych z przygotowaniem lokalu do  sprawowania opieki przez dziennego opiekuna przepisów nie znajdziemy – poza jednym, że w  lokalu może być sprawowana opieka przez więcej niż jednego dziennego opiekuna z tym, że w jednym pomieszczenmiu może być sprawowana opieka tylko przez jednego dziennego opiekuna.

A co z żywieniem?

Zgodnie z Ustawą z dn. 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594) art. 59 ust. 2 cyt.: „Osoba pracująca w styczności z żywnością powinna uzyskać określone przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.”

Zdaniem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi – w połączeniu z wyżywieniem, w świetle istniejących przepisów prawa, jest zakładem żywienia zbiorowego typu zamkniętego i tak jak każdy zakład branży spożywczej, podmiot taki w zakresie działalności żywieniowej, podlega obowiązkowi zatwierdzenia i wpisu do rejestru zakładów nadzorowanych przez PIS, zgodnie z art. 63 ustawyz dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U. 2017 poz. 149). W związku z powyższym na 14 dni przed rozpoczęciem działalności należy złożyć wniosek do terenowo właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów.

Jednak duża część sanepidów powiatowych twierdzi, że kuchnia dziennego opiekuna nie podlega ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, bowiem:

  • nie jest zakładem żywienia zbiorowego typu zamkniętego w myśl Art. 3. 3. ,
  • ustawy nie stosuje się do środków spożywczych produkowanych, przetwarzanych i przechowywanych w gospodarstwie domowym – Art. 2. 1.

A rozpoczęcie działalności w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o zatwierdzenie zakładu w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu 852/2004 oraz art. 63 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, jest poważnym uchybieniem przedsiębiorcy i podlega karze pieniężnej w wysokości do 5 000 zł, nie mniej niż 1000 zł (art. 103 ust.1 pkt 4 i ust. 2 pkt 2 Ustawy z dn. 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia).

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry