lodz-fundusze-unijne

W konkursie RPLD.11.01.03-IZ.00-10-001/16 mogą brać udział wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) – ALE wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w partnerstwie z Miastem Łodzią (sic!).

TERMIN NABORU – od 14.11.2016 do 23.11.2016

Wsparciem mogą zostać objęte typy projektów służące upowszechnianiu wysokiej jakości edukacji przedszkolnej świadczonej w ośrodkach wychowania przedszkolnego (w tym również w innych funkcjonujących formach wychowania przedszkolnego), w szczególności w przedszkolach specjalnych i integracyjnych, obejmujące:

  • wsparcie istniejących placówek wychowania przedszkolnego w zakresie generowania i funkcjonowania nowych miejsc przedszkolnych oraz poprawy jakości i oferty zajęć edukacyjnych,
  • tworzenie placówek wychowania przedszkolnego na bazie istniejącej infrastruktury lub adaptacja infrastruktury przedszkolnej w celu dostosowania do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym – na terenach o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej,
  • rozszerzanie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających na rzecz zwiększania szans edukacyjnych dzieci, w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów oraz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy i właściwe postawy/umiejętności (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa). Realizacja zajęć dodatkowych ujętych w punkcie 1c musi stanowić uzupełnienie działań wymienionych w punkcie 1a lub 1b,
  • doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w zakresie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Działania w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli ujęte w punkcie 1d muszą stanowić uzupełnienie działań wymienionych w punkcie 1a lub 1b.

Więcej na http://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1187-poddzialanie-xi-1-3-edukacja-przedszkolna-miasto-lodz

 

Kolejny konkurs: RPLD .07.04.02-IZ.00-10-001/16

TERMIN NABORU od 30.11.2016 do 08.12.2016. 7.4.2 Edukacja przedszkolna.

Wnioski mogą składać osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi placówki wychowania przedszkolnego oraz  osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki. Dofinansowanie w wysokości 85% można otrzymać na budowę, przebudowę, adaptację obiektów na potrzeby działalności edukacyjnej wraz z wyposażeniem, doposażeniem w niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne itp.Wsparcie inwestycji  będzie możliwe wyłącznie w powiązaniu z interwencją EFS.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry