warszawa

konkurs nr RPMA. 08.03.01-IP.02-14-001/16  w ramach Poddziałania 8.3.1 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej przeznaczony dla podmiotów z obszaru woj. mazowieckiego nieobjętego Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020. Termin składania wniosków od 30.09.2016 do 21.10.2016 (do godz. 15.59). 

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące poprawy dostępności do usług świadczących opiekę nad dziećmi, co w konsekwencji ma się przełożyć na umożliwienie powrotu do zatrudnienia osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.

W ramach konkursu przewiduje się m.in. następujące typy operacji:

 1. Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych;
 2. Tworzenie nowych i funkcjonowanie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 w podmiotach już istniejących;
 3. Tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie  o opiece nad dziećmi do lat 3 obejmujące sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego;

 

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Maksymalny okres realizacji projektu to 30 m-cy, przy czym bieżące funkcjonowanie instytucji można sfinansować przez okres 24 m-cy. Wnioskodawca zobligowany jest do wniesienia 20% wkładu własnego w postaci rzeczowej (w tym praca wolontariuszy) lub finansowej (z różnych źródeł, np. wpłaty rodziców, dotacja gminna, z programu MALUCH). Budżet projektu determinowany jest wysokością obrotu (przychodów) wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy, ponieważ roczny łączny obrót musi być wyższy lub równy od rocznych wydatków w projekcie.

Wydatki w ramach środków trwałych nie mogą przekroczyć łącznie 40% środków kwalifikowanych. Wartość wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 40% wartości dofinansowania projektu, czyli środków z EFS. Wydatki te nie sumują się, tzn. wartość wydatków w ramach środków trwałych i cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 40% wydatków kwalifikowanych projektu.

Dodatkowe punktu można uzyskać w ramach kryteriów premiujących, tj:

 • Projekt przyczynia się do zaspokojenia popytu na miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w obszarach wykazujących niski poziom upowszechnienia opieki żłobkowej.
 • Projekt zakłada minimalizację średniego miesięcznego kosztu całkowitego utworzenia jednego miejsca opieki dla dziecka do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów (Średni miesięczny całkowity koszt utworzenia jednego miejsca opieki dla dziecka do lat 3 w projekcie jest:
  • mniejszy lub równy 350 EUR – 7 pkt;
  • wyższy niż 350 EUR ale mniejszy lub równy  400 EUR – 4 pkt
 • Projekt przewiduje zatrudnienie osób bezrobotnych i biernych zawodowo z grup defaworyzowanych na rynku pracy na miejscach pracy powstałych w wyniku realizacji projektu.
 • Wnioskodawca zapewni trwałość utworzonych w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennego opiekuna, przez okres dłuższy niż 24 miesiące od daty zakończenia realizacji projektu określonej w umowie o dofinansowanie projektu.
 • Funkcjonowanie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 po zakończeniu projektu dłużej niż 24 miesiące:
  • Powyżej 24 m-cy do 30 – 2 pkt;
  • Powyżej 30 m-cy – 4 pkt

Wnioski należy składać za pomocą platformy MEWA 2.0. Wniosek o dofinansowanie musi być podpisany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profili zaufanego ePUAP.

Zapraszamy do współpracy. Oferujemy napisanie wniosku aplikacyjnego, w cenie pełne doradztwo dotyczące projektu. Poznaj pełną ofertę naszych usług.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry