Zadania podmiotów, które złożyły oferty w modułach 2, 3 i 4:

 • realizacja zadań zgodnie z zawartymi umowami,
 • umieszczenie informacji o korzystaniu z dofinansowania z Programu „MALUCH plus” 2017 na terenie dofinansowywanej instytucji w widocznym miejscu dla osób korzystających z instytucji według wzoru, który określi Minister (wg. wzoru zamieszczonego w załączniku 10) oraz możliwość korzystania z logo (wg. wzoru zamieszczonego w załączniku 11),
 • obowiązek poinformowania rodziców o fakcie zakwalifikowania się do Programu, o kwocie przyznanej dotacji na jedno dziecko w ujęciu miesięcznym oraz o okresie dofinansowania, w terminie 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników konkursu przez wojewodę. Powinno to być potwierdzone oświadczeniami rodziców (indywidualnymi lub zbiorczymi),
 • Beneficjenci Programu przed podpisaniem umowy z wojewodą mają obowiązek przedstawić dokumenty potwierdzające poinformowanie rodziców o fakcie zakwalifikowania się do Programu,
 • przy rozliczeniu dotacji obowiązek udokumentowania faktycznego obniżenia opłat rodziców. Powinno to być potwierdzone oświadczeniami rodziców (indywidualnymi lub zbiorczymi) zawierającymi informację o łącznej kwocie, o jaką obniżono opłatę (suma z poszczególnych miesięcy) oraz liczbie miesięcy, których dotyczyło to zmniejszenie,
 • prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz rozliczenie dotacji,
 • zapewnienie minimalnego okresu funkcjonowania miejsc dofinansowanych z Programu, zgodnie z Programem i zawartą umową,
 • rozliczenie z wojewodą otrzymanej dotacji oraz poddanie się kontroli zgodnie z umową w sprawie udzielenia dotacji zawartą z wojewodą,
 • przedstawienie na żądanie wojewody wyjaśnień, informacji i dokumentów dotyczących realizacji zadania podlegającego dofinansowaniu,
 • przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją zadania przez okres równy minimalnemu okresowi funkcjonowania miejsc.

UWAGA!

W celu otrzymania dotacji beneficjent, którego oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest – w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez wojewodę, dostarczyć do właściwego urzędu wojewódzkiego oświadczenie o przyjęciu dotacji (wg wzoru zamieszczonego przez właściwy urząd wojewódzki na stronie internetowej urzędu), a także przedłożyć, na żądanie wojewody udzielającego dotacji, dokumenty potwierdzające dane zawarte w ofercie i wymagane przez Program. Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę jego wpływu do urzędu, przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie go za pośrednictwem platformy ePUAP.

Beneficjent może zostać wykluczony przez wojewodę z listy podmiotów zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania w danym roku kalendarzowym gdy:

 • nie złoży oświadczenia o przyjęciu dotacji w odpowiednim terminie,
 • w stosunku do beneficjenta została wydana ostateczna decyzja w sprawie zwrotu środków dotacji otrzymanych przez niego w poprzednich edycjach Programu i beneficjent nie dokonał we wskazanym terminie zwrotu należności wraz z odsetkami,
 • nie dokonał rozliczenia dotacji z lat ubiegłych lub nie dokonał zwrotu ewentualnych należności wraz z odsetkami w ramach realizacji poprzednich edycji Programu.

Pomagamy w prawidłowym ROZLICZENIU DOTACJI. Zapraszamy do współpracy. 

WARUNKI RZĄDOWEGO PROGRAMU „MALUCH plus” 2017,   ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na program w formie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczono w 2017 r. kwotę 151 mln. zł.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
DOFINANSOWANIE: Maksymalna kwota dofinansowania uzależniona jest od liczby dzieci/miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Udział budżetu państwa w dofinansowaniu złożonej oferty wynosi nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania.
TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: właściwy Urząd Wojewódzki.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
•    moduł 1 (tylko dla gmin) do dnia 16 grudnia 2016 r.
•    pozostałe moduły (2-4)  do dnia 9 grudnia 2016 r.

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW: do dnia 30 stycznia 2017 r.

MODUŁY:
Moduł 1 – dla gmin: utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie ich funkcjonowania.
Wysokość dotacji: nie więcej niż 20 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym, nie więcej niż 5 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna; nie więcej niż 400 zł miesięcznie na 1 funkcjonujące miejsce utworzone w 2017 r.
Moduł 2 – dla gmin i podmiotów niegminnych: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki.
Wysokość dotacji: nie więcej niż 400 zł miesięcznie na jedno dziecko objęte opieką, przy czym (nie dotyczy gmin) warunkiem otrzymania dofinansowania jest pomniejszenie o przyznaną kwotę dotacji opłaty ponoszonej przez rodziców za 1 dziecko. Ostateczna kwota dotacji przypadająca na 1 dziecko uzależniona jest od liczby dzieci zgłoszonych w ofertach.
Moduł 3 – dla uczelni i podmiotów współpracujących z uczelniami: utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie ich funkcjonowania.
Wysokość dotacji:

 • nie więcej niż 10 000 zł na 1 miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym nowo tworzone przez uczelnię lub podmiot współpracujący;
 • nie więcej niż 5 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna przez uczelnię lub podmiot współpracujący;
 • nie więcej niż 400 zł miesięcznie na jedno dziecko objęte opieką dla uczelni oraz podmiotów współpracujących z uczelniami, w przypadku zapewnienia funkcjonowania nowo utworzonych miejsc opieki, przy czym warunkiem otrzymania dofinansowania jest pomniejszenie o przyznaną kwotę dotacji opłaty ponoszonej przez rodziców za 1 dziecko.

Moduł 4 – dla podmiotów niegminnych: utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie ich funkcjonowania.
Wysokość dotacji w przypadku wydatków na tworzenie miejsc:

 • nie więcej niż 10 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym,
 • nie więcej niż 5 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna.

Wysokość dotacji w przypadku wydatków na funkcjonowanie miejsc:

 • nie więcej niż 400 zł miesięcznie na 1 funkcjonujące miejsce utworzone w 2017 r., przy czym warunkiem otrzymania dofinansowania jest pomniejszenie o przyznaną kwotę dotacji opłaty ponoszonej przez rodziców za 1 dziecko.

KOSZTY KWALIFIKOWANE TWORZENIA NOWYCH MIEJSC OPIEKI W MODULE 3 i 4:
przebudowa obiektu budowlanego, zgodnie z art. 3 pkt. 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowalnych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki),
zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi,
wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem,
modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci,
koszty szkolenia, naboru i ubezpieczeń personelu,
certyfikacji i pozwoleń,
szkolenia i ubezpieczeń wolontariuszy,
koszty pośrednie związane z tworzeniem instytucji (w tym: koszty obsługi, zarządu, obsługi księgowej, prawnej, kadrowej), koszty naboru dzieci, koszty promocji i informacji o instytucji opieki nad dziećmi.

BENEFICJENCI W MODULE 3: dofinansowanie kosztów funkcjonowania miejsc opieki w instytucji prowadzonej przez uczelnię lub przez podmiot współpracujący z uczelnią polega na dofinansowaniu opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych. W przypadku niewykorzystania miejsc przez dzieci ww. osób oraz wyrażenia zgody przez uczelnię na objęcie opieką dziecka innej osoby, dofinansowaniu w instytucji prowadzonej przez uczelnię lub przez podmiot współpracujący z uczelnią, podlega także opieka nad dzieckiem innej osoby.
Pomagamy w prawidłowym przygotowaniu i złożeniu ofert. Zapraszamy do udziału w następnej edycji na rok 2018. Ogłoszenia warunków konkursu spodziewamy sie w IV kwartale 2017 roku 

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry