Jesienią 2022 po raz pierwszy został ogłoszony  konkurs o przyznanie dotacji celowej Ministerstwa Edukacji i Nauki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z:

 • zakupem nieruchomości oraz budową lub dostosowaniem obiektów, niezbędnych dla rozwoju przedszkoli, szkół lub placówek;
 • wyposażeniem przedszkoli, szkół lub placówek.

Program był kierowany do podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych.

Zgodnie z rozporządzeniem Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji (Poz. 1540)  program ma mieć charakter cykliczny. Jak informuje  nowelizacja rozporządzenia z 24 marca 2023 roku , wnioski o o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 2 i 3 ustawy, lub remontu składa się w terminie od 8 maja do 8 czerwca. Możemy zatem liczyć na coroczną możliwość ubiegania się o  dofinansowanie inwestycji przez niepubliczne organy prowadzące przedszkola i szkoły.

Wniosek o dofinansowanie musi zawierać m.in.:

 • dane wnioskodawcy:
 • określenie rodzaju inwestycji;
 • określenie lokalizacji lub miejsca inwestycji lub remontu;
 • wnioskowaną kwotę dotacji celowej na realizację inwestycji lub remontu oraz uzasadnienie dotyczące wnioskowanej wysokości kwoty dotacji celowej;
 • źródła współfinansowania inwestycji lub remontu: kwoty środków własnych i środków innych niż dotacja celowa;
 • planowany zakres rzeczowo-finansowy inwestycji lub remontu;
 • opis analizy potrzeb odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki;
 • informację o działaniach podjętych przez wnioskodawcę w celu realizacji inwestycji lub remontu oraz informację o dokonanych ustaleniach;
 • założenia i cel inwestycji oraz uzasadnienie znaczenia realizacji tej inwestycji dla rozwoju przedszkoli, szkół lub placówek, z uwzględnieniem realizowanych zadań publicznych w zakresie
  oświaty i wychowania;
 • planowany zakres i cel remontu, z uwzględnieniem realizowanych zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania;
 • opis planowanego sposobu użytkowania nieruchomości, obiektu lub wyposażenia;
 • deklarowany termin trwałości inwestycji;
 • deklarowany termin realizacji inwestycji lub remontu, w tym kolejność i terminy realizowania poszczególnych etapów inwestycji lub remontu (harmonogram inwestycji lub remontu);
 • informację o realizowanych przez wnioskodawcę inwestycjach finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 5 lat liczonych od dnia złożenia wniosku – w przypadku inwestycji;
 • oświadczenie, że wnioskowane finansowanie lub dofinansowanie na realizację inwestycji lub remontu nie stanowi pomocy publicznej i pomocy de minimis;
 • oświadczenie o niezaleganiu przez wnioskodawcę z wpłatami z tytułu należności budżetowych;
 • oświadczenie o niezaleganiu przez wnioskodawcę z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Koszt sporządzenia przez nas dokumentacji aplikacyjnej wynosi:

 • w przypadku inwestycji polegającej na zakupie nieruchomości, budowie, dostosowaniu lub remoncie 5.000 zł netto (płatne na etapie wysłania wniosku) + 2% otrzymanego dofinansowanie (płatne na etapie przyznania dotacji)
 • w przypadku inwestycji polegającej na zakupie wyposażenia: 4.000 zł netto.

Do tych kwot należy doliczyć 23% podatku VAT.

Osoby zainteresowane pomocą w sporządzeniu wniosku o przyznanie dotacji celowej prosimy o kontakt mailowy na adresy:

Katarzyna Czublun – kom. 0 665 375 595, k.czublun@zegarsloneczny.pl

Monika Ebert – kom. 0 509 097 316, m.ebert@zegarsloneczny.pl

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry